Твір з англіської мови Донецька область. Donetsk Region

Донецька область – це східний район південної України. З півдня вона омивається водами Азовського моря. Її загальна площа 26 500 км2. Населення області 5 000 900 жителів. Вона поділяється на 18 районів і 48 міст. Обласний центр – місто Донецьк. Горбкувата рівнина з багатьма річковими долинами, ущелинами і ярами створює рельєф області. У південно-східній частині знаходиться Донецький гірський кряж (висотою над рівнем моря до 350 м).

На північному заході кряж межує із Дніпровською низовиною: на заході – із Запорізьким гірським кряжем, а на півдні

– з Азовською височиною (висота над рівнем моря – 300 м), що опускається до півдня і переходить в Азовську низовину. Найбільша ріка області – Донець із притоками Казенний Торець, Бах-мутка і Луганка. Область розташована в степовій зоні. Ліси і хащі займають 5 % території. Область багата на корисні копалини: кам’яне вугілля, кам’яну сіль, глину, ртуть та інші. Клімат помірно континентальний, зі спекою влітку і холодною зимою. Українці складають більше 50 % населення області.

Донецька область – один з найбільш розвинених промислових районів України. Він є основним вуглевидобувним і металургійним комплексом

України. Це великий виробник енергії, і область має дуже розвинені хімічну, будівельну, легку і харчову галузі господарства. Область посідає перше місце в Україні по видобутку вугілля. Там знаходиться понад 120 шахт. Сільське господарство переважно спеціалізується на м’ясо-молочно-му тваринництві. На берегах Дінця народилося багато відомих людей: поет В. Сосюра, письменник, актор і кінорежисер Л. Биков, художник Куїнджі, співак А. Солов’яненко, композитор С. Прокоф’єв, космонавт Л. Кизим, літературний критик І. Дзюба.

The Donetsk Region is the easternmost region of southern Ukraine. Its southern part is washed by the Sea of Azov. Its total area is 26 500 km2. The population of the region is 5 000 900. It is divided into 18 regions and 48 cities. Donetsk is the region’s capital. The Donetsk Region consists of an undulating plain dissected by river valleys, ravines, and gullies. The southeastern part consists of the Donets Ridge (up to 350 m in elevation). In the northwest the ridge meets the Dnieper Lowland; in the west, the Za-porizhia Ridge; and in the south, the Azov Upland (elevation 300 m), which slopes southward and changes into the Azov Lowland. The largest river of the region is the Donets, with its tributaries the Ka-zennyi Torets, the Bakhmutka, and the Luhanka. The region lies in the steppe belt. Forests and thickers cover 5 per cent of the territory. The region is rich in mineral resources, such as bituminous coal, rock salt, clay, mercury and others. The climate is temperate-continental, with hot summers and cold winters. Ukrainians constitute more than 50 per cent of the population of the region.

The Donetsk Region is one of the most developed industrial regions of Ukraine. It contains the principal mining and metallurgical complex of Ukraine. It is a large producer of energy and has strong chemical, construction, light-manufacturing, and food industries. The region ranks first in Ukraine in coal extraction. There are about 120 mines there. Agriculture mostly specializes in meat – and dairy-cattle raising. On the banks of the Donets a lot of famous people were born. They are: the poet V. Sosiura, the writer, actor and film-director L. Bykov, the artist Kuindzhi, the singer A. Solovianenko, the composer S. Prokofiev, the cosmonaut L. Kyzym and literary critic I. Dziuba.

Vocabulary:

Undulating plain [4ndjuleitirj plem] – горбкувата рівнина dissected [di’sektid] – розсічений ridge [‘nd3] – гребінь гори bituminous coal [bi’tju:minas kaul] – кам’яне вугілля tributary [‘tribjutri] – приплив to rank [rserjk] – посідати перше місце extraction [lks’trsekfn] – видобуток manufacturing [,msenju ‘fsektfarirj] – виробництво gully [‘gAll] – глибокий яр

Questions:

Where is the Donetsk Region situated? What is it washed by? What can you say about its geography? Why is it a developed industrial Region of Ukraine? Name famous people, who were born there.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови Донецька область. Donetsk Region