Chernivtsi Region. Чернівецька область

Чернівецька область – одна з наймолодших областей України. Вона була утворена 7 серпня 1940 року у результаті приєднання північної частини Буковини і Хотинського району Бессарабії до України. Область поділяється на 11 адміністративних районів. Етнічна структура Чернівецької області дуже різноманітна – українці, румуни, молдовани, росіяни, євреї, поляки, білоруси.

Клімат помірно континентальний. Область має у своєму розпорядженні поклади мінеральних ресурсів, таких як газ, нафта. Поруч із Дністром і басейном Пруту є велика кількість

покладів гіпсу і вапняку. У ґрунтах Чернівецької області є джерела мінеральних вод. Чернівецька область унікальна у виробництві певних видів устаткування для теплоенергетичних і нафтоочищувальних заводів, трикотажних фабрик і напівпровідникових інструментів. Головні види сільськогосподарської продукції області – зернові культури, цукровий буряк, картопля, овочі, фрукти, льон, молоко, яйця, свинина, яловичина. У Чернівецькій області сконцентрований важливий науковий потенціал.

Чернівецький державний університет, медичний інститут і філія Київського торгово-економічного інституту дають багатьом можливість

одержання вищої освіти.

Є також інститут національної Академії наук України, Чернівецькі відділення інституту Світової економіки і міжнародних зв’язків, інститут дослідження матеріалів і ряд інших науково-дослідних інститутів.

The Chernivtsi Region is one Of the youngest in Ukraine. It was formed on the 7th of August, 1940 as a result of integration of the northern part of Bukovyna and the Khotyn district of Bessarabia into Ukraine. The region is divided into 11 administrative districts. The ethnic structure of the Chernivtsi Region is quite varied – Ukrainians, Romanians, Moldavians, Russians, Jews, Poles, Belorussians.

The climate is moderate continental. The region has deposits of mineral resources such as: gas, oil.

Near the Dniester and in the basin of the Prut, there are large deposits of gypsum and limestone.

The lands of the Chernivtsi Region contain mineral waters. The Chernivtsi Region is unique in production of certain types of equipment for thermal power plants, oil-refineries, knitwear factories, and semiconductor instruments. The main kinds of farming products of the region are grain cultures, sugar beets, potatoes, vegetables, fruit, flax, milk, eggs, pork, beef. There is a significant scientific potential concentrated in the Chernivtsi Region. Chernivtsi State University, Chernivtsi Medical Institute and Chernivtsi branch of Kyiv Trade and Economy Institute offer higher education to many people.

There is also the institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Chernivtsi branches of the institute of world economy and international relations, the institute of material studies and a number of other scientific-research institutions.

Vocabulary:

Varied [‘vearid] – різноманітний gypsum [‘d3ipsam] – гіпс to refine [n’fain] – очищати knitwear factory [‘nitwea ‘fsektan] – трикотажна фабрика pork [po:k] – свинина beef [bi:f] – яловичина semiconductor [‘semikan’dAkta] – напівпровідник significant [sig’nifikant] – значний, великий

Questions:

What is the Chernivtsi Region like? When was it formed? What districts is the region divided into? What can you say about the ethnic structure of the Chernivtsi Region? What are the main kinds of farming products?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Chernivtsi Region. Чернівецька область