Твір з англіської мови The “Melting Pot”

The skyscrapers of New York City, the steel mills of Pittsburgh, the automobile assembly lines of Detroit… these symbols of industrial America belong to this region. Millions of Europeans immigrated to this industrial area. It became known as the “melting pot”, the fusion of people from many nations into Americans. Хмарочоси Нью-Йорка, сталеливарні заводи Пітсбурга, автомобільні складальні лінії Детройта…- це символи промислової Америки, що належать цьому регіону. Мільйони європейців емігрували в цю промислову область. Вона стала відома як “казан, що тане” – змішання, стікання людей з багатьох націй в американську.

More than any other part of the country, this region reflects European culture and

traditions.

This great area was wilderness three centuries ago. As soon as permanent settlements were made in the new land, changes occurred in the people. Faced with the problems of a new unknown land, these settlers had to give up many of the traditional behaviour patterns of Europe. They developed a cooperative and democratic life style that laid the foundations of the American political system and pragmatic philosophy. Today a visitor sees wooded hills and factory chimneys, fields and concrete roads, farm-houses and office buildings. It is a country of many brooks, of low mountain ridges, of rolling hills, of orchards, and wild forests in the northern part of the state of Maine. Most of the farms are devoted to one type of farming: dairy cattle, vegetables, chickens. Most specialize in products that can be delivered fresh to the cities nearby. The agricultural production meets the needs of the region’s industrial economy. The area is a good market, because there is an industrial and agricultural population financially able to buy clothing, goods, equipment, services, and food products. Proximity to the sea

is one of the most important reasons for this region to become a centre of heavily developed trade and industry.

Більше, ніж інші частини країни, цей район відбиває європейську культуру і традиції.

Три сторіччя тому цей район був дикою місцевістю. Як тільки на новій землі з’явилися постійні поселення, люди теж змінилися. Зіштовхнувшись з проблемами нової невідомої землі, ці поселенці повинні були відмовитися від традиційної моделі поведінки в Європі. Вони розвинули спільний і демократичний спосіб життя, що привів до утворення американської політичної системи і прагматичної філософії. Сьогодні гість бачить лісисті пагорби і фабричні труби, поля і бетонні дороги, ферми і будинки офісів. Це країна безлічі струмків, низьких гірських хребтів, горбистої місцевості, фруктових садів і диких лісів у північній частині Мейна. Більшість ферм займаються одним видом фермерства: молочне скотарство, овочівництво, птахівництво. Багато хто спеціалізується на продуктах, що можуть бути доставлені свіжими в найближчі міста. Сільськогосподарське виробництво відповідає потребам регіональної промислової економіки. Ця область – гарний ринок, тому що тут є населення промислових і сільськогосподарських районів, фінансово спроможне купувати одяг, товари, устаткування, послуги і продукти харчування. Близькість до моря є однією з найбільш важливих чинників того, що цей район став центром сильно розвинутої торгівлі і промисловості.

Vocabulary:

Skyscraper [‘skais’kreipa] – хмарочос concrete [‘kankrit] – бетонний brook [bruk] – струмок fusion [f ju:3n] – збіг, злиття proximity [prak’simati] – близькість

Questions:

What symbols belong to the “Melting Pot”? What region reflects European culture and traditions? What can a visitor see in this part of the Northeast?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір з англіської мови The “Melting Pot”