Lviv Region – Area of the Developed Economic Cooperation

Львівська область – одна з найрозвиненіших областей правого берега Дніпра України завдяки розмаїтості економіки і культурному потенціалу. За внутрішнім і міжнародним економічним розподілом регіон спеціалізується в машинобудуванні, випуску медичного устаткування і предметів домашнього побуту, хімічної і легкої промисловості, деревообробці і виробництві паперу. Вона також розвиває міжнародні перевезення, економічні процеси, наукові розробки і реформи в аграрно-промисловому секторі.

Львівський регіон виробляє 4 % національного

доходу України. 68 країн залучені до стабільного розвитку торгових відносин з регіоном. Обіг експорту Львівської області до-сяг торік 545 млн доларів. Область поставляє на експорт автобуси, вантажівки, автокрани, промислові механізми й устаткування, текстиль і одяг, цукор, спиртні напої, м’ясо, різні продукти харчування, деревину і столярні вироби, сірку. Польща – один з головних партнерів Львівської області. Головні експортні товари – зерно, продукти органічної і неорганічної хімії. Польські підприємства досить інтенсивно вкладають свій капітал в економіку Львівського регіону. Найбільшими є такі спільні підприємства,
як “Ортол”, “Іліон”, “Мімоза”, “Мерзах” та інші. Одна з головних задач у розвитку міжнародних зв’язків – посилити співробітництво з іншими країнами.

The Lviv Region is one of the most developed regions of the Dnieper Right bank due to its diverse economic and cultural potential. In the domestic and international economic division and cooperation the region specializes in the machine-building, medical equipment and household appliances production, manufacture of chemical and light industry products, wood and paper-making.

It has also developed international transit transportation, economic recreation, scientific support and reforms in the agro-industrial sector. The Lviv Region produces 4 per cent of the national income of Ukraine. 68 countries are involved in the stable and intensively developing foreign trade relations with the region. Foreign trade turnover of the Lviv Region reached $545 mln last year. The region exported buses, trucks, autocranes, industrial machinery and equipment, textile products and clothes, sugar, spirits, meat, various foodstuffs, wood and wood products, sulphur.

Poland is one of the main trade partners of the Lviv Region. Main export items were the grain, organic and non-organic chemical products, steel products. Polish enterprises have been investing their capitals into the Lviv Region economy rather intensely. Among the largest enterprises today there are such joint ventures as “Ortol”, “Ilion”, “Mimosa”, “Merzah” and others. One of the main tasks in the development of international relations of the region is to intensify the transborder cooperation.

Vocabulary:

Diverse [dai’v3:s] – різний, відмінний manufacture [msenju’fsektja] – виробництво, виготовлення income [‘inkam] – прибуток to involve [m’valv] – залучати stable [steibl] – стійкий, міцний stuff [stAf ] – продукт item [‘aitam] – пункт, предмет intensively [m’tensiveh] – інтенсивно to intensify [m’tensifai] – підсилювати trans-border [‘trsensbo:da] – закордонний

Questions:

What is the most developed region of the Dnieper Right bank? How many countries are involved in the trade? What does the region export every year? Have Polish enterprises been investing their capital into the Lviv Region economy? What is the main task in the development of international relations of the region?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Lviv Region – Area of the Developed Economic Cooperation