З англіської мови: Конституція України. Constitution of Ukraine

Конституція – Основний Закон кожної держави. Кожна держава закладає в Конституцію принципи, згідно з якими вона існує. Тому Конституція – це невід’ємна частина життя кожної держави. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Вона підтвердила основні принципи нашої держави, права, свободи й обов’язки кожного громадянина. Вона визначає порядок виборів Президента, виборів до Верховної Ради, державні символи, незалежність і суверенність України. Конституція проголошує свободу слова, світогляду і віросповідання.

Церква і різні

релігійні організації відділені від держави і від школи. Тому неможливо зробити яку-небудь релігію обов’язковою чи державною. Але церква і релігія не ізольовані від суспільства. Конституція проголошує право на політичні об’єднання, мітинги і демонстрації й участь у керуванні державою. Обов’язки громадян також включені в Конституцію. Родина, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Військова служба і сплата податків також є обов’язками громадян. Кожен громадянин повинен дотримуватися Конституції, охороняти свободи й права інших людей і виконувати свої обов’язки.

The Constitution is the main law

of each state. Each state enters into the Constitution the principles, according to which it lives. That’s why the Constitution is an integral part of the life of each state. The Constitution of Ukraine was adopted on the 28th of June, 1996. It confirmed the main principles of our state, the rights, freedoms and duties of every citizen. It determines the order of the President elections, elections into the Verkhovna Rada, state symbols, independence and sovereignty of Ukraine. The Constitution proclaims the freedom of speech, outlook and religion. The church and different religious organizations are separated from the state, and from the school.

That’s why it is impossible to Make any religion compulsory or state. But the church and religion are not isolated from the society. The Constitution also proclaims the right for political unions, meetings and demonstrations and participation in governing the state. The duties of the citizens are also included into the Constitution. The family, childhood, maternity and paternity are guarded by the state. The military service and tax payment are also the duties of the citizens. Each citizen must observe the Constitution, preserve the freedoms and rights of other people and carry out his own duties.

Vocabulary:

Law [Із:] – закон church [t[3:t[] – церква to adopt [a’dapt] – приймати to separate [‘separeit] – розділяти, відділяти symbol [‘simbal] – символ

Questions:

When was the Constitution of Ukraine adopted? What did the Constitution confirm? What does it proclaim? Are the church and religion isolated from the society? What duties of the citizens included into the Constitution do you know?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

З англіської мови: Конституція України. Constitution of Ukraine