Твір на тему: Зв’язки України з англомовними країнами. Relations between Ukraine and English-Speaking Countries

Не будемо заперечувати того, що не так давно Україна мала слабкі зв’язки з іншими країнами світу. Але в даний час ситуація змінилася на краще. Оскільки Україна тепер є суверенною державою, вона встановлює нові стосунки з країнами усього світу. Україна – один із членів Організації Об’єднаних Націй і бере участь у роботі багатьох міжнародних організацій.

У нас широкі зв’язки з Канадою, США і Великобританією в політиці, економіці й культурі. У Києві працюють іноземні посольства цих країн. Ми маємо кілька спільних політичних проектів зі

США і Канадою. Останнім часом в Україні з’явилося багато спільних підприємств. Такі великі заводи, як Черкаське акціонерне товариство “Азот”, Горлівський хімічний завод “Стірол”, Харківський авіаційний завод, продають свою продукцію на міжнародному ринку. Наукове співробітництво також дуже важливе. У нас є спільні проекти по дослідженню космосу з США і Канадою. Співробітництво в галузі культури, освіти й спорту також має велике значення. З цими країнами ми обмінюємося студентами і викладачами. За кордоном тепло приймають українські оркестри, оперних і популярних виконавців, балет. Щороку багато туристів
з англомовних країн відвідують Україну. Важливо згадати, що багато людей, українців за походженням, живуть у Канаді. Тому в нас особливі відносини з цією країною. Канада була першою серед західних держав, що визнала державну незалежність України. Багато українців, що зараз живуть у Канаді й інших англомовних країнах, не втрачають зв’язку з Україною. Багато громадських організацій, навчальних закладів, релігійних організацій роблять значний внесок у розвиток нашої культури, літератури й мистецтва.

There is no denying the fact that not so long ago Ukraine had very weak con – nections with other countries in the world. But at present the situation has changed for the better. As now Ukraine is a sovereign state it establishes new relations with the countries throughout the world. Ukraine is one of the members of the United Nations Organization and participates in the work of many international organizations. We have wide relations with Canada, the USA and Great Britain in policy, economics and culture. Foreign Embassies of these countries work in Kyiv. We have some joint political projects with the United States of America and Canada. A lot of joint ventures have appeared in Ukraine recently.

Such big plants of ours as Cherkasy joint-stock company “Azot”, Gorlivka chemical plant “Stirol”, Kharkiv aircraft plant sell their products at the international market. Scientific cooperation is also very important. We have joint projects for space exploration with the USA and Canada. Cooperation in culture, education and sport is very important, too. We exchange students and teachers with these countries. The Ukrainian orchestras, pop and opera singers, ballet dancers are warmly received abroad. A lot of tourists from English-speaking countries visit Ukraine every year. It’s very important to mention that many people who are Ukrainians by origin live in Canada. So we have particular relations with this country. Canada was the first among the western states that recognized the state independence of Ukraine. Many of the Ukrainians living now in Canada and other English-speaking countries don’t lose connections with Ukraine. A lot of public organizations, educational establishments, religious organizations make considerable contribution to the development of our culture, literature and art.

Vocabulary:

To deny [di’nai] – заперечувати plant [pla:nt] – завод relations [n’leijnz] – відносини to recognize [‘rekagnaiz] – признати embassy [’embsesi] – посольство

Questions:

What countries does Ukraine have relations with? What program do we have with the countries abroad? Where do Ukrainians by origin live? What can you say about the cooperation in culture?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір на тему: Зв’язки України з англомовними країнами. Relations between Ukraine and English-Speaking Countries