Geographical Position of Australia

Австралія Займає континент Австралію, розташований на південному сході від Азії, і острів Тасманію з рядом маленьких островів. Вона омивається Тиморським морем на півночі, Кораловим і Тасма-новим морями на сході й Індійським океаном на півдні і заході. Австралія – найпосушливіший континент у світі. Близько половини її території займа-ють пустелі і напівпустелі. Це також країна великих рівнин.

Основна частина Австралії лежить у тропіках. Південно-західні частини країни розташовані у субтропіках. Грудень, січень і лютий – літні місяці

в Австралії. Середня літня температура – від 20 до 30 градусів вище нуля. Зима триває червень, липень і серпень. Тоді середня температура – від 12 до 20 градусів вище нуля. Посухи звичайні для Австралії. Кількість опадів у країні невелика, тому був розроблений спеціальний план по іригації рівнин. Найбільші ріки Австралії – Дарлінг і Мюррей. У середній частині Австралії розташовані солоні озера – Ейр і Тор-ренс. Австралія – сільськогосподарська країна. В Австралії добре розвинуте тваринництво. Вона експортує овечу вовну, пшеницю, м’ясо, олію і сир, сировину. Її основними партнерами є Японія, США і Великобританія.

Australia

occupies the continent of Australia, which lies south – east of Asia and the island of Tasmania with a number of small islands. It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south and west. Australia is the most droughty continent on the earth. About one half of its territory is occupied by deserts and semideserts. It is also the land of great plains. The main part of Australia lies in tropics. Southwestern parts of the country are situated in subtropics. December, January and February are summer months in Australia. The average summer temperature there is from 20 to 30 degrees above zero.

Winter comes in June, July and August. Then the average temperature is from 12 to 20 degrees above zero. Droughts are common in Australia.

The rainfall in the country is rather small, and that’s why a special plan was worked out for irrigation of plains. The largest rivers in Australia are the Darling and the Murray. In the middle part of Australia there are salt lakes, such as Lake Eyre and Torrence. Australia is an agricultural country.

Cattle-breeding is highly developed in Australia. It exports sheep wool, wheat, meat, butter and cheese, and raw materials. Its major partners are Japan, the USA and Great Britain.

Vocabulary:

Plain [plem] – рівнина Asia [‘eija] – Азія the Timor Sea [ti’mo: ‘si:] Тиморське море the Darling [‘da:lirj] – р. Дарлінг the Murray [‘тлп] – р. Мюррей Lake Eyre [‘ear] – озеро Ейр Torrance [‘tarans] – Торренс

Questions:

What is Australia washed by? What occupies about one half of its territory? What are summer and winter months in Australia? What are the main industries in Australia?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Geographical Position of Australia