Твір на тему: Political System of Australia

Австралія – конституційна монархія з королевою Великобританії на чолі держави. Вона складається із шести штатів і двох територій. Представником королеви є генерал-губернатор, що призначається урядом Австралії. Генерал-губернатор призначає членів виконавчої ради, його дорадчого кабінету. Основний законодавчий орган країни – федеральний парламент. Він складається з королеви, сенату і палати представників.

Сенатори Обираються терміном на 6 років. У Сенат обираються десять депутатів від кожного штату і два – від кожної території.

Палата представників обирається загальним прямим голосуванням терміном на три роки. Виконавча влада належить королеві й урядові. Його очолює прем’єр-міністр. Міністри обираються з членів парламенту і Виконавчої Ради.

В Австралії дві основні політичні партії: Австралійська лейбористська партія і коаліція Ліберальної й Аграрної партій. До 1930-х років Австралія у своїх політичних справах в основному залежала від Великобританії. Але в 1931 році Австралія стала цілком незалежною від Великобританії.

Australia Is a constitutional monarchy, with the Queen of Great Britain at its head. It consists of six states and two territories. The queen is represented by the Governor General, who is appointed by

the Australian government. The Governor General appoints members of the Executive Council, his advisory cabinet. The main legislative body in the country is Federal Parliament. It consists of the Queen, the Senate and the House of Representatives. The members of the Senate are elected for a six-year term. There are ten senators from each state and two from each territory in the Senate. The House of Representatives is elected by general direct vote for a three-year term. The executive power belongs to the queen and the government. It is headed by the Prime Minister. The ministers are chosen from members of Parliament and the Executive Council. There are two major political parties in Australia: the Australian Labour party and a coalition of the Liberal and the Agrarian parties. Till the 1930s Australia mostly depended upon Great Britain in its political affairs. But in 1931 Australia became fully independent from Great Britain.

Vocabulary:

Governor General [‘gAvana general] – генерал-губернатор Executive Council [lg’zekjutiv ‘kaunsil] – виконавчий комітет Labour Party [leiba ‘pa:ti] – лейбористська партія Agrarian Party [ag’reari:an ‘pa:ti] – аграрна партія direct vote [‘dirakt ‘vaut] – пряме голосування political affairs [‘palitikal a’feaz] – політичні справи

Questions:

What is the political system of Australia? How many states are there in it? Who is the head of the country? What is the main legislative body in the country? What does it consist of?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір на тему: Political System of Australia