Outstanding Historical Events of Australia

Австралія геологічно найстаріший континент. Багато сторіч вона позначалася на картах як “непізнана земля”. Першою людиною, що досягла берегів Австралії, був Вільям Янц, голландський мореплавець. Він висадився на північному узбережжі континенту в 1606 році. Північне і західне узбережжя були обстежені голландцями в 17 столітті. Моряки назвали континент Новою Голландією.

У 1770 році Джеймс Кук, британський мореплавець, досяг берегів Австралії. Він першим досліджував Австралію і дав назви багатьом горам і затокам. Початок британської колонізації

Австралії був пов’язаний із втратою тринадцяти американських колоній під час Війни за незалежність. Британський уряд втратив право висилати злочинців з Англії у Північну Америку. Втрату компенсували захопленням нових територій. Перша група засуджених прибула в Австралію в 1787 році і заснувала поселення, назване Сідней. І тільки в 1793 році перша група поселенців, що не були ув’язненими, прибула до Австралії. 50-ті роки 19 століття стали поворотним моментом в історії Австралії. Тоді були відкриті родовища золота, і це привело країну до швидкого економічного розвитку. До цього часу Австралія займала перше місце на світовому
ринку з експорту вовни. З тих пір у країні почала розвиватися промисловість. Відкриття золота також привело до припливу іммігрантів у країну. У 1900 році британські колонії дістали права штатів. У 1901 році вони об’єдналися в єдину державу. Це було початком сучасної Австралії.

Geologically Australia is the most ancient of the continents. But for many centuries it was marked on the maps as “terra incognita”. The first man who reached the Australian coasts was Willem Jansz, a Dutch seaman. He landed on the northern coast of the continent in 1606. The northern and western coasts were investigated by the Dutch in the 17th century. The sailors named the continent New Holland. In 1770 James Cook, a British navigator, reached the coasts of Australia. He was the first to investigate Australia and named a lot of its mountains and bays. The beginning of the British colonization of Australia was connected with the loss of the thirteen American colonies during the War of Independence. The British government lost the right to send criminals from England to North America. The loss was compensated by seizing new territories.

The first group of criminals arrived in Australia in 1787 and founded a settlement named Sydney.

And only in 1793 the first group of settlers who were not convicts came to Australia. The 50s of the 19th century were the turning point in the history of Australia. The deposits of gold were found then, and it led the country to the rapid economic development. Till that time Australia had held the first place at the world wool market. Since that time the industry started to develop in the country. The discovery of gold also led to a large wave of immigrants to the country. In 1900 the British colonies got the rights of states. In 1901 they united in a single state. That was the beginning of the modern Australia.

Vocabulary:

Geological [<ізі:аи’юсзіка] – геологічний to reach [n:t[] – досягати Willem Jansz [‘wilam ‘d3sents] Вільям Янц Dutch [dAtJ] – голландський to land [tend] – висадитися James Cook [‘d3eims’kuk] – Джеймс Кук investigate [m’vestigeit] – досліджувати criminal [‘krimmal] – осуджений, злочинець

Questions:

How did they call Australia for many centuries? Who was the first man who reached the Australian coasts? When did James Cook reach Australia? What years were the turning point in the history of Australia? What deposits were found?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Твір на тему відповідальність за свою справу і вчинки.
Outstanding Historical Events of Australia