Відповіді до теми: “Усна народна творчість”

1. Чим усна народна творчість відрізняється від писемної літератури?

Народна творчість, на відміну від творів літератури, не має одного автора, адже вона створювалась протягом тривалого часу багатьма авторами з народу. Такі твори варіантні, тобто один і той самий твір може побутувати в різних варі­антах, залежно від території та часу виконання (кожен оповідач додає щось своє, а щось випускає). Народна творчість створювалась та тривалий час побутувала тіль­ки в усному мовленні. Народним творам притаманні особливі художня структура, сталі

епітети та порівняння, власна ритміка і стиль.

2. Назвіть основні теми історичних пісень українців.

Історичні пісні змальовують героїчних постатей минулого та важливі для на­роду події. Українські історичні пісні оповідають нам про боротьбу із татарською навалою, війни з турками, героїчну добу козаччини, боротьбу проти національно­го гноблення або соціальної несправедливості. Насправді, історичні пісні відобра­жають кожну значущу історичну подію: існують народні пісні і про давні події, і про відносно недалекі (відомі пісні бійців УПА та пісні про Другу світову війну). Отже, українській пісні кілька тисяч

років.

3. Чиї імена творців пісень зберегла для нас історія?

Імена лише деяких авторів пісень зберегла історія. Авторство відомих пісень “Засвистали козаченьки”. “В кінці греблі шумлять верби”, “Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці” та багатьох інших приписують полтавськії! козачці Марусі Чу – рай. Пісню “їхав козак за Дунай”‘склав козак Харківського полку Семен Климов – ський. Проте більшість імен авторів назавжди залишаться невідомими.

4. Які письменники використовуваїїи образ Марусі Чурай у своїй творчості?

Образ Марусі Чурай використовували багато письменників. Це Левко Боровиковський – “Чарівниця” (1834), Степан Руданський – “Розмай” (1854), оперета “Ой, не ходи, Грицю…” (1876) харківського драматурга В. С. Александрова, драма М. Старицького “Ой, не ходи, Грицю…”, В. Самійленко – “Маруся Чураївна”, Ліна Костенко – роман у віршах “Маруся Чурай”.

5. Дайте визначення думи як жанру народної творчості.

Дума – ліро-епічний твір героїчного змісту, відносно великий за формою. Він обов’язково має сюжет, виконується речитативом у музичному супроводі. Думи мають свої особливості ритмомелодики, пов’язані зі специфікою виконання.

6. Хто складав думи?

Творцями дум були люди, добре обізнані з життям, козаки – учасники битв з ворогами, колишні полонені. Дуже часто турки і татари осліплювали старих по­лонених козаків і відпускали їх на волю. Не маючи змоги зі зброєю в руках захи­щати рідну землю, такі козаки брали в руки бандуру чи кобзу, ходили від села до села, співали історичні пісні та думи про лицарські походи, битви, перемоги, про видатних людей свого часу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: “Усна народна творчість”