The Ukrainian Diaspora in Canada

Термін “діаспора” означає тих ук-раїнців, що проживають за кордоном. На сьогодні кожен третій українець живе за межами України. Найбільше число людей українського походження (майже 2 мільйони) живе в США; один мільйон чоловік живе в Канаді і півмільона живе у Польщі і Румунії. Перші українці прибули до Канади 7 вересня 1891 р.

Це були Іван Пилипов і Василь Желеняк із села Небилин. Їхнє життя в цій країні було дуже важким, тому що вони часто піддавалися дискримінації й експлуатації. Ці перші іммігранти були неписьменними українськими селянами,

і вони головним чином займалися сільським господарством. Другі і треті хвилі складалися з більш освічених людей, що почали працювати в різних галузях канадської економіки.

Остання хвиля українських іммігрантів у Канаду – добре освічені люди, що закінчили коледжі й університети. Тому вони займаються бізнесом чи працюють у промисловості, у сфері послуг чи університетах. Канадські українці намагаються зберегти свої культурні традиції. Існує багато українських церков, аматорських художніх груп, центрів спілкування і музеїв, що зберігають українську культурну спадщину. Українська мова викладається в

12 університетах і в деяких школах. У країні також є кілька українських видавництв. У Канаді є пам’ятники таким видатним українцям, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко і Василь Стефаник. Українське співтовариство в Канаді – одна з найбільших і добре організованих громад у країні.

The last wave of the Ukrainian immigrants to Canada are well educated people, who have graduated from colleges and universities. So they work in business or industry, services or universities. The Canadian Ukrainians try to preserve their cultural traditions. There are many Ukrainian churches, amateur art groups, community centres and museums, which preserve Ukrainian cultural legacy. The Ukrainian language is taught at 12 universities and at some schools. There are several Ukrainian publishing houses in the country, too. In Canada there are monuments to such prominent Ukrainians as Taras Shevchenko, Lesya Ukrainka, Ivan Franko and Vasyl Stephanyk. The Ukrainian community in Canada is one of the largest and best organized communities in the country.

The term “diaspora” means those Ukrainians who reside abroad. Nowadays every third Ukrainian lives beyond Ukraine. The greatest number of people of the Ukrainian origin (almost 2 million) live in the USA; one million people live in Canada and half a million live in Poland and Romania. The first Ukrainians came to Canada on the 7th of September, 1891. They were Ivan Pylypiv and Vasyl Je-lenyak from the village of Nebylin. Their life in this country was very difficult because they were often discriminated and exploited. These first immigrants were illiterate Ukrainian peasants and they mostly went in for farming. The second and third waves consisted of better educated people, who began to work in various sectors of Canadian economy.

Vocabulary:

Community [ka’mjuniti] – громада community centre [ka’mjuniti’senta] – клуб amateur art group [‘semata] – група художньої самодіяльності publishing house [‘рлЬ1і|іп haus] – видавництво legacy [‘legasi] – спадщина to preserve [pn’z3:v] – зберігати to be discriminated [diskrimi’neitid] – зазнавати дискримінації to be exploited [ik’spbitid] – зазнавати експлуатації prominent [‘prominent] – видатний illiterate [l’litarat] – неграмотний

Questions:

1. Who were the first Ukrainians that came to Canada? 2. Why was their life difficult? 3. What do the Canadian Ukrainians try to preserve? 4. What do you know about the Ukrainian community in Canada?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

The Ukrainian Diaspora in Canada