Знаменна подія в історії України. An Outstanding Event in Ukrainian History

У житті будь-якої країни є події, що зберігаються протягом століть. Україна має довгу історію, що відбиває різні стадії її історичного розвитку, численні періоди її процвітання й занепаду. Довгий час наша країна жила під владою Польщі, Литви і Росії. З 1922 по 1991 рік Україна входила до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української республіки прийняла “Декларацію про державний суверенітет України”. Потім 24 серпня 1991 року Верховна Рада

прийняла “Акт про державну незалежність України”.

Цей документ мав величезне історичне значення. Він проголосив утворення незалежної Української держави. З моменту прийняття цього акта тільки закони України залишилися у силі.

Це історичне рішення було схвалене на Всеукраїнському референдумі, що проводився 1 грудня 1991 року. Український народ підтвердив своє бажання жити в суверенній і незалежній державі. Так почався новий період в історії України. Це була третя спроба досягти незалежності. Першу зробив Богдан Хмельницький у 1648-1654 роках. Другою спробою можна вважати проголошення Української народної

республіки в 1917-1919 роках. Мені б хотілося розповісти про один із епізодів в історії України. Під час війни за незалежність українського народу в 1648-1654 роках воєначальники зрозуміли, що без військової допомоги Росії остаточна перемога над Польщею неможлива. Тому в 1648 році Богдан Хмельницький звернувся до Росії з проханням прийняти Україну до її складу. Царський уряд почав надавати військову й економічну допомогу Україні. У 1654 році Хмельницький прибув до Переяслава, де зустрівся з російським посольством на чолі з боярином Бутурліним. На міській площі Переяслава була скликана загальна рада. У ній брали участь усі верстви населення. У промові на раді Хмельницький пояснив необхідність возз’єднання України з Росією. Всі учасники ради заприсяглися у вірності Росії. Бутурлін вручив Хмельницькому царський указ про згоду прийняти Україну до складу Росії.

Політичне і правове становище України визначалося умовами договору – так званими Березневими статтями. Хмельницький дав клятву у соборній церкві. Населення приймало присягу на місцях. Економічні, політичні і культурні зв’язки сприяли возз’єднанню. Це об’єднання послабило політичну роль Речі Посполитої і зруйнувало плани Ватикану обернути Україну в католицтво. Воно сприяло подальшому розвиткові українського народу.

There are such events in the life of every country that are kept through the passing centuries. Ukraine has a long history which reflects different stages of its historical development, numerous periods of its prosperity and decay. For a long period our country lived under the rule of Poland, Lithuania and Russia. Ukraine formed part of the Union of Soviet Socialist Republics under the name of Ukrainian Soviet Socialist Republic from 1922 to 1991. On the 16th of July 1990 the Supreme Soviet of the Ukrainian republic adopted “The Declaration of the State Sovereignty of Ukraine”. Then on the 24th of August 1991 the Supreme Soviet adopted the “Act of the Independence of Ukraine”. It was a document of a great historical importance. This document proclaimed the formation of the independent Ukrainian state.

From the moment of adoption of this act only the laws of Ukraine remained in action. This historical decision was approved by the all-Ukrainian referendum which was held on the 1st of December 1991. The Ukrainian people confirmed their wish to live in the sovereign and independent country. Thus a new period in the history of Ukraine started. It was the third attempt to achieve independence. The first one was made by Bohdan Khmelnytsky in 1648-1654. The second one may be considered the proclamation of the Ukrainian People’s Republic in 1917-1919. I’d like to tell you about one of the episodes from the history of Ukraine.

During the war of independence of the Ukrainians in 1648-1654 the leaders of the war realized, that without the military help of Russia the complete victory over Poland was impossible. That’s why in 1648 Bohdan Khmelnytsky appealed to Russia with the request to admit Ukraine as a part of Russia. The tsar’s government started to give some military and economic help to Ukraine. In 1654 Khmelnytsky came to Pereyaslav, where he met Russian embassy headed by boyarin Buturlin. General Rada was convoked in the city square. All layers of the population participated in it. Khmelnytsky in his speech at Rada explained the necessity of the union of Ukraine and Russia. All the participants of Rada vowed fidelity to Russia. Buturlin handed to Khmelnytsky the tsar’s order about the consent to admit Ukraine. Political and judicial status of Ukraine was determined by the terms of the treaty – so called March articles. Khmelnytsky vowed fidelity in the cathedral.

The population vowed in their towns and villages. Economical, political and cultural relationships promoted the union. This union weakened the political role of Rech Pospolita, and defeated the plans of Vatican to catholicize Ukraine. It assisted the further development of Ukrainian people.

Vocabulary:

Events [l’vents] – події century [‘sentfan] – сторіччя, вік to adopt [a’dapt] – приймати to remain [ri’mein] – залишатися attempt [a’tempt] – спроба Lithuania [,h0ju:’emja] – Литва Soviet Socialist Republic [‘sauviet ‘saufahst п’рлЬІік] – Радянська Соціалістична Республіка Supreme Soviet [sju:’pri:m ‘sauviet] – Верховна Рада State Sovereignty [‘steit ‘savrmti] – державний суверенітет

Questions:

When was “The Declaration of the State Sovereignty of Ukraine” adopted? When was Ukraine proclaimed an independent state? Who was the first person to proclaim the formation of the independent Ukrainian state? When was the proclamation of the Ukrainian People’s Republic? When did B. Khmelnytsky appeal to Russia? What historical event happened in Pereyaslav? Who headed Russian embassy? Why did B. Khmelnytsky appeal to Russia? What do you know about March articles?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Знаменна подія в історії України. An Outstanding Event in Ukrainian History