Learning Foreign Languages

Протягом багатьох століть люди вивчають іноземні мови. Люди в Європі почали вивчати іноземні мови в 11 столітті. Відомо, що Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. Але в ті часи вивчення іноземних мов було привілеєм багатих людей. Сьогодні мільйони людей в усьому світі вивчають іноземні мови. Вони відіграють важливу роль у нашому житті.

Люди, що знають іноземні мови, потрібні для розвитку техніки, економіки і мистецтв у сучасному суспільстві. Наприклад, гарний інженер чи кваліфікований робітник повинен уміти прочитати технічні інструкції

до імпортного устаткування. Вивчення іноземних мов особливо важливе в нашій країні. Люди хочуть вивчати іноземні мови, щоб писати своїм друзям чи спілкуватися з ними особисто. Люди також хочуть читати твори відомих письменників в оригіналі, газети і журнали. Під час уроків іноземної мови можна тренувати свою пам’ять і мислення. Іноземна мова допомагає краще знати свою мову. Людина, що вивчає іноземну мову, у той же час знайомиться з культурою країни, її літературою, історією і географією.

During a lot of centuries people learn foreign languages. People in Europe started to learn languages in the 11th century. It is known that Yaroslav the Wise knew a lot of foreign languages. But at those times learning

foreign languages was a privilege of rich people. Today millions of people all over the world learn foreign languages. They play a great part in our life. People, who know foreign languages, are necessary for the development of the techniques, economy and arts in the modern society. For example, a good engineer or a qualified worker should be able to read some technical papers for the imported equipment. Learning foreign languages is especially important in our country. People want to learn foreign languages to write to their pen-friends, or to communicate with them personally. People also want to read the works of famous writers in the original, newspapers and magazines. During the classes of foreign languages one can train his memory and thinking. A foreign language helps to know the native language better. A person who learns a foreign language, at the same time gets acquainted with the culture of the country, its literature, history and geography.

Vocabulary:

Privilege [‘pnvihd3] – привілей original [ю’псізтаї] – оригінал techniques [tek’ni:ks] – техніка culture [‘kAltfa] – культура modern society [‘mo:dan sa’saiati] – сучасне суспільство to get acquainted [ak’wemtid] – знайомитись

Questions:

When did people begin to learn foreign languages? How many languages did Yaroslav the Wise know? Do languages play a great part in your life? Is it especially important in our country to learn languages? Why? What advantages does a person knowing foreign languages have?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Learning Foreign Languages