Іноземні мови в нашому житті. Foreign Languages in Our Life

Вивчення іноземних мов – нелегка справа. Це тривалий і складний процес, що вимагає багато часу і зусиль. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Деякі люди вивчають мови, тому що це потрібно їм для роботи, інші подорожують за кордоном, для третіх вивчення мов – хобі.

Усі, хто знає іноземні мови, можуть розмовляти з людьми з інших країн, читати зарубіжних письменників в оригіналі, що розширює кругозір. Не дивно, що багато мислячих і ви-сокоосвічених людей – поліглоти. Я вивчаю англійську мову. У наші дні англійська мова стала

найважливішою мовою світу в політиці, науці, торгівлі і культурних відносинах. Це рідна мова для більш ніж 300 млн людей. Люди, для яких англійська – рідна мова, живуть у Великобританії, США, Австралії і Новій Зеландії. Англійська мова – одна з офіційних мов в Ірландії, Канаді, ПАР. Англійська мова є офіційною мовою ООН та інших політичних організацій. Половина світової наукової літератури написана англійською мовою. Це мова комп’ютерних технологій. Знати англійську мову сьогодні необхідно абсолютно кожній освіченій людині, кожному гарному фахівцю. Англійська – чудова мова.

Це мова великої літератури. Це

мова Вільяма Шекспіра, Джо-натана Свіфта, Вальтера Скотта, Чарлза Дікенса. Великий німецький поет Ґете якось сказав: “Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної”. От чому, щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ, потрібно вивчати іноземні мови.

Learning a foreign language is not an easy thing. It is a long and slow process that takes a lot of time and efforts. Nowadays it is especially important to know foreign languages. Some people learn languages because they need them for their work, others travel abroad, for the third studying languages is a hobby. Everyone, who knows foreign languages can speak to people from other countries, read foreign writers in the original, which makes your outlook wider. It is not surprising that many intellectuals and well – educated people are polyglots. I study English. Nowadays English has become the world’s most important language in politics, science, trade and cultural relations. Over 300 million people speak it as a mother tongue. The native speakers of English live in Great Britain, the United States of America, Australia and New Zealand. English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada, the South Africa Republic. English is one of the official languages of the United Nations Organization and other political organizations. Half of the world’s scientific literature is in English. It is the language of computer technology. To know English today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. The English language is a wonderful language. It is the language of the great literature. It is the language of William Shakespeare, Jonathan Swift, Walter Scott, Charles Dickens. The great German poet Goethe once said, “He, who knows no foreign language, does not know his own one”. That is why in order to understand oneself and environment one has to study foreign languages.

Vocabulary:

Effort [‘efat] – зусилля outlook [‘autluk] – кругозір polyglot [‘pahgrot] – поліглот trade [treid] – торгівля mother tongue [‘тлЗа tArj] рідна мова

Questions:

Is learning a foreign language an easy thing? Why do people need foreign languages? What advantages do foreign languages give to people? What language do you study? What do you know about English?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Іноземні мови в нашому житті. Foreign Languages in Our Life