Звичаї і традиції у Великобританії. Customs and Traditions in Great Britain

Майже в кожної нації є своя репутація. Англійці вважаються холодними і замкнутими. У дійсності в них спокійний, легкий характер, і вони люблять спорт. Але ці твердження не можуть бути універсальними. Великобританія складається з Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії. Між мешканцями цих частин багато відмінностей. Наприклад, шотландці – не англійці.

Шотландців вважають добрими, але вони не дуже привітні на перший погляд. Вони не люблять іти на компроміс, покладаються багато в чому на логіку і часто впадають у крайнощі. Шотландці

більш екстравагантні, їхні традиції більш барвисті і цікаві. Гаельська мова і пісні, тканина “шотландка”, волинки – усе це цілком шотландське. Немає іншої такої частини Британських островів, де б національний дух був сильніший, національна гордість більша і де б так поважалися національні традиції, як в Уельсу. Валійці дотепер з гордістю носять національний одяг у свята. Валійська мова усе ще є живою мовою спілкування і викладається в школах нарівні з англійською. Валійці, у яких добре розвинутий художній смак, зробили видатний вне-сок у галузь поезії, пісень і драматичного мистецтва. Національний валійський
Айстедфод присвячений музиці, літературі і мистецтву. Це фестиваль-конкурс, що проводиться в перший тиждень серпня. Присуджуються премії за музику, прозу і вірші, образотворче і драматичне мистецтво. Багато тисяч людей відвідують його щороку. Релігія – основне розходження між ірландцями і британцями. Але є речі, що об’єднують усі ці національності. Одна з них – це садівництво. Любов до садівництва глибоко укорі-нилася в душах усіх британців. Ви навряд чи побачите приміський садок занедбаним. Великобританія – це нація любителів тварин. У кожній родині є свійська тварина, якій приділяють багато уваги.

Almost Every nation has a reputation of some kind. The English are reputed to be cold and reserved.

In reality they are steady, easy-going and fond of sport. But these statements can’t be universal.

Great Britain consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Inhabitants of all these parts have a lot of differences. For example, the Scots are not English. The Scots are thought to be kind, but at first glance they are not so amiable. They don’t like to compromise, lean much upon logic and run much to extremes. The Scots are more extravagant, their traditions are more colourful and exciting. The Gaelic language and songs, the tartan, the bagpipes are completely Scottish.

There is no other part of the British Isles where national spirit is stronger, national pride more intense and national traditions more appreciated than in Wales. The Welsh still wear proudly their national dress on holidays. The Welsh language is still very much a living force and is taught side by side with English at schools. Welshmen, who have a highly developed artistic taste, have contributed heavily to poetry, songs and drama.

The national Welsh Eisteddfod is devoted to music, literature and the arts. It is a competitive festival and is held in the first week of August. Prizes are awarded for music, prose and verse, painting and drama. Many thousands of people attend it every year. The main difference between the Irish and the British is their religion. But there are some things that unite them all together. One of them is gardening. The love of gardens is deeply rooted in all the British people. You will seldom see a suburban garden neglected. Britain is also a nation of animal lovers. Every family has a pet, which is paid much attention to.

Vocabulary:

Steady [‘stedi] – спокійний Gaelic [‘geihk] – гельський statement [‘steitmant] – твердження Eisteddfod [‘aistadf ad] – Айстедфод, змагання бардів glance [‘gla:ns] – погляд

Questions:

What do they say about the English? What parts does Great Britain consist of? What can you say about the Scots? What are the Welsh? What do you know about the National Welsh Eisteddfod?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Звичаї і традиції у Великобританії. Customs and Traditions in Great Britain