Kharkiv Museums

Харків – велике місто, у ньому багато музеїв. Почнемо з того, що в центрі міста розташований Історичний музей. Музей розповідає про історію Харківської області, починаючи із найраніших часів дотепер; він має багату колекцію зброї, монет, історичних документів і картин. Неподалік від оперного театру є інший музей – художній.

Я дуже люблю відвідувати цей музей. Будинок музею не дуже великий, але він містить багаті зібрання картин російських, українських і західноєвропейських живописців. Там є картини російських художників Брюллова,

Крамського, Шиш-кіна і Рєпіна. Між іншим, Рєпін народився в Чугуєві неподалік від Харкова; там є дуже гарний музей Рєпіна. У Харківській картинній галереї є кілька картин Рєпіна. Моя улюблена картина Рєпіна – “Запорожці”; вона зображує запорізьких козаків, що пишуть лист турецькому султанові. Я гадаю, що картина “Запорожці” відбиває душу українців, показує кращі національні риси. Мій улюблений український художник – Семирадський. Семирадський – також наш земляк; він народився в 1843 році в селі Печеніги. Семирадський – представник академічного живопису, і його дуже критикували за те, що він малював
історичні сцени, а не реальне життя. Але я люблю його картини, тому що вони написані з великою майстерністю. Музей також містить скульптури російських і українських скульпторів, картини італійських живописців епохи Ренесансу і французьких, фламандських та німецьких художників. Інший музей – Музей Природи – також розташований у центрі міста. Цей музей відомий своєю зоологічною колекцією; у ньому представлені скам’янілості динозавра, окам’янілі сліди і яйця, колекції метеликів і опудал тварин і птахів.

Що ж до мене, то я волію дивитися на живих тварин; саме тому я люблю відвідувати Харківський зоопарк. Харківський зоопарк знаходиться у великому парку недалеко від Національного університету; навесні, влітку і восени там багато красивих квітів. Багато видів тварин і птахів із усіх частин світу живуть у зоопарку. Деякі птахи живуть у клітках і мають дуже красиве, яскраве оперення. Більше всього я люблю відвідувати великий мавпятник; там можна побачити, як мавпи їдять фрукти, стрибають, бігають і грають одна з одною. У зоопарку також є великий акваріум; не тільки риби, але й інші водяні тварини живуть там. У Харкові також є кілька інших музеїв.

Kharkiv Is a big city and there are a lot of museums in it. To begin with, there is the History Museum in the centre of the city. The museum shows the history of the Kharkiv Region since earliest times till nowadays; it has rich collections of weapons, coins, historical documents and pictures. Not far from the Opera House there is another museum – the Museum of Fine Arts. I like to visit this museum very much. The Museum building is not very large but it contains a rich collection of paintings by Russian, Ukrainian and West European painters. There are pictures by Russian painters Brulov, Kramskoy, Shishkin and Repin. By the way, Repin was born in Chuguyiv not far from Kharkiv; there is a very good museum of Repin in Chuguyiv. In the Kharkiv Picture Gallery there are several paintings by Repin. My favourite Repin’s picture is “Za-porozhtsi”; it shows Zaporizhian Cossacks writing a letter to a Turkish sultan. I believe Repin’s picture “Zaporozhtsi” reflects the soul of the Ukrainian people, shows the best national characteristics. My favourite Ukrainian painter is Semi-radsky. Semiradsky is also our fellow-countryman; he was born in 1843 in the village of Petchenegi. Semiradsky is a representative of the academic painting, and he was much criticised because he painted historical scenes but the real life. But I like his pictures because they are painted with a great skill. The Museum also contains sculptures by Russian and Ukrainian sculptors, pictures by Italian Renaissance painters and paintings by French, Flemish and German artists. Another museum is the Museum of the Natural History which is situated in the centre of the city, too. This Museum is famous for its zoological collection; it shows dinosaur fossils, fossil footprints and eggs, collections of butterflies and stuffed animals and birds.

As for me, I prefer to see living animals; that is why I like to visit Kharkiv Zoo. Kharkiv Zoo is in a large park not far from the National University; in spring, summer and autumn there are a lot of beautiful flowers there. Many kinds of animals and birds from all parts of the world live in the Zoo. Some of the birds live in the cages and have very beautiful, bright colours. Most of all I like to visit the large monkey house; there you can see how the monkeys eat fruit and jump, run and play with each other. There is a large aquarium in the Zoo, too; not only fishes but other water animals live there. There are several other museums in Kharkiv, too.

Vocabulary:

Coin [kom] – монета Museum of Fine Arts [mju’ziam f ama:ts] – Художній музей Renaissance [n’neisa:s] – Відродження to reflect [nf’lekt] – відображувати, виражати fellow-countryman [‘felau ‘kAntrimsen] – земляк footprints [‘fu:t, prmts] – відбитки stuffed animal [stAft se’nimal] – опудало representative [rapn’zentativ] – представник skill [skil] – майстерність Museum of the Natural History [‘mjuziam ‘nsetfral ‘histari] – Музей природи fossils [fasl] – окам’янілість, викопні soul [saul] – душа weapon [‘wepan] – зброя aquarium [a’kwo:nam] – акваріум

Questions:

What museums are there in Kharkiv? What can you see in the History Museum? What pictures are there in the Museum of Fine Arts? What can you see in the Museum of the Natural History? What animals are there in Kharkiv Zoo?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Kharkiv Museums