Твір на тему: “Клімат України” на англійській мові

The climate of Ukraine is determined by its geographical location. Ukraine’s territory lies in the temperate belt and its climate is temperately continental, only the southern coast of the Crimea is subtropical. The climate of Ukraine is characterized by considerable variations due to the great range from north to south and from west to east, stretching from the areas under the influence of the north-western Atlantic to the interior of the continent. This means that the air temperature decreases not only from north to south but also from west to east. The characteristic features of the climate are higher summer temperatures, lower winter temperatures, and rare rainfalls.

The Ukrainian climate has considerable fluctuation in weather conditions from year to year. Alongside very wet years there can be droughts, and alongside cold years there are warm years.

The Black and the Azov seas have small influence on the climate and it’s felt only in coastal areas. The

warmest region is nearby the Black Sea, the coldest – in the north-east and in the mountains. The southern coast of Crimea is subtropical. Crimean mountains obstruct the movement of cold Arctic air to the coast and create conditions for one of the best resort areas in Ukraine.

The average yearly temperature in Ukraine varies between +5..+7 C in the north and +11..+13 C in the south. January is the coldest month and July is the hottest one.

In general Ukraine can be divided into four different climatic regions: cool snow forest climate, steppe climate, Mediterranean climate and mountain tundra climate.

Клімат України

Клімат України визначається її географічним положенням. Територія України знаходиться в помірному поясі і клімат помірно-континентальний, лише на південному березі Криму – субтропічний. Клімат України характеризується значними варіаціями завдяки великому

розмаху з півночі на південь і із заходу на схід, і протяжності областей, які знаходяться під впливом північно-західної Атлантики до внутрішніх континентальних районів. Це означає, що температура повітря знижується не лише з півночі на південь, але і зі сходу на захід. Характерні риси клімату – висока температура влітку, низька взимку, нечасті дощі.

Клімат України вирізняється мінливістю погодних умов з року в рік. Поряд з дуже вологими роками можуть бути посушливі роки, а поряд з дуже холодними – теплі.

Чорне і Азовське моря мало впливають на клімат, і їх вплив відчувається лише в прибережних районах. Найтепліший район знаходиться поряд з Чорним морем, а найхолодніший – на північному сході і в горах. Південне побережжя Криму – це субтропіки. Кримські гори перешкоджають просуванню холодного арктичного повітря на побережжя і створюють умови для однієї з найкращих курортних зон України.

Середньорічна температура в Україні варіюється від +5..+7 ОC на півночі до +11..+13 ОC на півдні. Січень – найхолодніший місяць, а липень – самий спекотний.

В цілому Україна може бути поділена на чотири різні кліматичні регіони: холодний і сніговий лісовий клімат, степовий клімат, середземноморський клімат і клімат тундри.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Твір на тему: “Клімат України” на англійській мові