Mass Media in Our Life

Засоби масової інформації відіграють дуже важливу роль у нашому житті. Вони інформують людей про різні події, що відбуваються чи можуть відбутися. Вони також розважають людей і допомагають зробити їхнє життя кращим.

Але найголовніше, що газети, радіо і телебачення приносять людям,- це інформація. У наші дні дуже важливо одержувати повну і точну інформацію. Ті телевізійні програми, радіопередачі і газети, що забезпечують надійною інформацією, завжди популярні. Сенсаційні події, такі як злочини, природні катастрофи чи незвичайні події, завжди

дуже цікаві. От чому багато газет і телевізійних програм розповідають про них поряд із серйозною інформацією. Звичайно щоденні засоби масової інформації розповідають про міжнародні, державні чи місцеві новини. У них також висвітлюються такі теми, як охорона здоров’я, мистецтво й інші. У багатьох газетах є статті, де надаються різні поради, анотації книг, комікси, кросворди і так далі. У більшості з них є різні малюнки, фотографії, ілюстрації. Засоби масової інформації також привертають увагу громадськості до найбільш нагальних проблем у суспільстві. Це можуть бути проблеми охорони здоров’я, освіти, транспорту
чи навіть корупції в уряді. Багато уваги приділяється засобами масової інформації рекламі. Вона допомагає людям зорієнтуватися в розмаїтості фірм і магазинів, що пропонують свої товари і послуги. У цілому засоби масової інформації допомагають нам сформувати наші думки відносно різних подій, забезпечують нас інформацією про те, що відбувається в суспільстві, а також є засобом розваги.

Mass media play a very important role in our everyday life. They serve to inform people of different events that take place or may happen. They also entertain people or even help to make their lives better. But the most important thing that newspapers, radio or TV bring to people is information. Complete and accurate information is very important to get nowadays. Those TV and radio programmes and newspapers that provide reliable information are always very popular. Sensational events such as crimes, natural disasters or unusual events are also of great interest. That is why many newspapers and TV programmes combine them with serious information. Usually daily mass media carry some international, state and local news. They also contain some other topics like health care, arts and so on. A lot of newspapers have advice columns, review of books, comics, crossword puzzles, etc. Most of them have different pictures, photographs and illustrations. Mass media also focus public attention on the most urgent problems of the society.

Those may be problems in health care, education, transportation or even corruption in government.

Advertising is also paid much attention to in mass media. It helps people to get oriented in variety of firms and shops that offer their goods and services. All in all, mass media help us to form our opinion on different events, provide us with the information of what takes place in society, and are also means of entertainment.

Vocabulary:

Mass media [mses ‘mi:dia] – засоби масової інформації accurate [‘sekjunt] – точний reliable [n’laiabl] – надійний to inform [m’fo:m] – інформувати crime [kraim] – злочин

Questions:

Why do mass media play a very important role in our everyday life? How do we get any information? What brings it to us? What TV programs do you like to watch? What do daily mass media carry to us? Does mass media help us to form our opinion on different events, information?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Mass Media in Our Life