Еducation in Our Life

Освіта грає дуже важливу роль у нашому житті. Це одне із найкоштовніших здобутків, що людина може дістати у своєму житті. Протягом всієї історії людства освіта високо цінувалася. Прогрес в основному залежав від високоосвічених людей. Самоосвіта також дуже важлива для розвитку талантів людини.

Тільки за допомогою самоосвіти людина може стати гармонійно розвинутою особистістю. Людина стає висококваліфікованим фахівцем після одержання фахової освіти. І професіоналізм може бути досягнутий тільки з його допомогою. Навіть висококваліфіковані

фахівці час від часу обновляють свої знання на курсах підвищення кваліфікації. За допомогою освіти ми одержуємо знання про цей світ і життя. Багато видатних відкриттів були б неможливі, якби люди не були зацікавлені у вивченні чого-небудь. Освіта розвиває різні боки людської особистості, розкриває її здібності. Крім того, вона допомагає людині зрозуміти себе, вибрати правильну дорогу в житті. Цивілізована держава відрізняється від інших тим, що приділяє багато уваги освіті. Джон Кеннеді сказав: “Наш прогрес як нації цілком залежить від нашого прогресу в освіті”. Але це стосується не тільки однієї окремої
нації. Ми знаємо, що наука і мистецтво належать усьому світу. Перед ними зникають національні бар’єри. Таким чином, освіта зближує людей, допомагає їм краще зрозуміти одне одного.

Education plays a very important role in our life. It is one of the most valuable possessions a man can get in his life. During all the periods of human history education ranked high among people. Human progress mostly depended upon well-educated people. Self-education is very important for the development of human’s talents. Only through self-education a person can become a harmonically developed personality. A person becomes a highly qualified specialist after getting some special education. And professionalism can be reached only through it. Even highly qualified specialists from time to time attend refresher courses to refresh their knowledge. We get our knowledge of this world and life through education. Many famous discoveries would have been impossible if people were not interested in learning something. Education develops different sides of human personality, reveals his abilities. Besides, it helps a person to understand himself, to choose the right way in this world. The civilized state differs from others in the fact that it pays much attention to the educational policy. John Kennedy said: “Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education”. But it doesn’t concern only one particular nation. We know that science and art belong to the whole world. Before them the barriers of nationality disappear. So education brings people closer to each other, helps them to understand each other better.

Vocabulary:

Important [im’po:tant] – важливий qualified [kwo:h’faid] – кваліфікований valuable [‘vseljabl] – цінний self-education [,selfedju’keijn] – самоосвіта personality [,p3:sa’nseliti] – особа

Questions:

1. Is it important to be a well-educated person? 2. What role does self-education play in our life? 3. When does a person become a highly qualified specialist? 4. What does education develop? 5. Why is good education necessary nowadays?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Еducation in Our Life