Політична ситуація в Україні і за кордоном. The Political Situation in Ukraine and abroad

Серйозна економічна криза в Україні дуже впливає на політичну ситуацію в ній. Українське суспільство зараз поділяється на тих, хто вірить, що економічні реформи повинні бути продовжені, і на тих, хто вважає, що цей курс повинний бути змінений. Багато політиків критикують український уряд за його нездатність вирішувати невідкладні економічні проблеми, серед яких – ріст безробіття, затримка заробітної плати і зниження промислового і сільськогосподарського виробництва.

Інша проблема, що розділяє українське суспільство,- розвивати більш

тісні зв’язки з європейськими країнами чи з Російською Федерацією й іншими країнами Співдружності Незалежних Держав (СНД). Газети також обговорюють реформи систем освіти й охорони здоров’я. Сьогодні багато політичних партій проводять свої з’їзди, щоб обговорити поточну політичну ситуацію і висунути своїх кандидатів на наступних виборах. Українські засоби масової інформації розповідають про роботу Верховної Ради й уряду. Вони також інформують про візит українського президента в яку-не-будь країну і про офіційні переговори з політичними лідерами цієї країни. Щовечора наша родина дивиться телевізійні новини
– ми хочемо знати, які події відбуваються в країні і за кордоном. Зараз у світі існує кілька гарячих точок: громадянські війни бушують в Анголі, Афганістані й Югославії. Повідомляють про важкі бої в Анголі й Афганістані; щодня багато біженців тікають із вогнищ конфлікту в сусідні країни. Є також повідомлення про терористичні акти, що були недавно в Північній Ірландії, у Чечні і на Близькому Сході: арабські терористи підірвали кілька бомб у громадських місцях в Ізраїлі. Засоби масової інформації також повідомляють про подальшу інтеграцію європейських країн, що вже мають загальну валюту – євро. Політична ситуація у світі зараз дуже драматична, але я вірю, що людство поступово рухається до кращого майбутнього.

The grave economic crisis in Ukraine greatly influences the political situation in this country. The Ukrainian society, nowadays, is split into those who believe that the economic reforms must be continued and those who think that their course must be changed. Many politicians criticise the Ukrainian Government for its inability to solve the urgent economic problems among which are the rise of unemployment, the delay of wage payments and the falling of industrial and agricultural production. Another problem that splits the Ukrainian society is whether to develop more close relations with the West European countries or with the Russian Federation and other countries of the Commonwealth of Independent States (CIS). The newspapers are also discussing the reforms of the education system and the public health services. Nowadays, many political parties hold their congresses to discuss the current political situation and to nominate their candidates for forthcoming elections. The Ukrainian mass media also report on the work of the Verkhovna Rada and the Government.

They also inform about the visit of the Ukrainian President to any country and the official negotiations with the political leaders of this country. Every evening our family watch TV news – we want to know what events are taking place at home and abroad. At present, there are several hot points in the world: the civil wars rage in Angola, Afghanistan and Yugoslavia. The heavy battles are reported in Angola and in Afghanistan: many refugees flee from the regions of conflict to the neighbouring countries every day. There are also reports about terrorist attacks which have taken place recently in Northern Ireland, in Chechnya and in the Middle East: Arab terrorists exploded several bombs in public places in Israel. The mass media also report the further integration of the European countries which have already had common currency – the Euro. The political situation in the present day world is, sometimes, very dramatic but I believe that the mankind is steadily moving towards a better future.

Vocabulary:

Grave [greiv] – важкий, серйозний to split [split] – розколюватися, ділитися на частини delay [di’lei] – затримка issue [‘isju:] – розбіжність, незгода falling [‘fo:lirj] – спад, зменшення the Commonwealth of Independent States [‘komanwel0 av mda’pendant steits] – Співдружність Незалежних Держав (СНД) close [klauz] – близький forthcoming [/£о:0’клтіг)] – майбутній current [‘клгапт,] – сучасний official negotiations [a’f ljalnagaji’erjnz] – офіційні переговори to rage [reid3] – бушувати refugee [,ref ju:’d3i:] – біженець to flee [fli:] – бігти, утікати to explode [iks’plaud] – зривати steadily [‘stedih] – поступово

Questions:

What influences the political situation in Ukraine? What do mass media inform about every day? How do the mass media report about the work of the Verkhovna Rada (the Ukrainian President)? Do you watch TV news in the evening? And what about your parents and other members of the family? What are hot points in the world nowadays? Are you an optimist or a pessimist as for the future of the mankind? Give arguments to prove your opinion.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Політична ситуація в Україні і за кордоном. The Political Situation in Ukraine and abroad