American Press

There is no real national press in the USA as there are more than 85 newspapers published in 34 languages. There exist two main groups of newspapers: qualities and populars. Only 2 or 3 newspapers with the largest circulation tell their readers about some rumours or crimes. Quality newspapers contain only reliable serious information. They may also publish cartoons.

“The Wall Street Journal”, “The New York Daily News”, “The USA Today”, “The New York Times” have the largest circulation among the daily newspapers. The main function of press in America is to give objective information.

The materials should be given in full volume and newspapers should give floor to all possible facts and opinions.

There is also no secret information for the press. The information is usually taken from the News Agencies. The largest and most famous of them are: Associated Press (AP) and United Press International (UPI).

В Америці немає єдиної

національної преси, оскільки там публікуються 85 газет на 34 мовах.

Існує два основних типи газет: газети для серйозного читання і “бульварна” преса.

Тільки дві чи три газети з найбільшим тиражем розповідають своїм читачам про слухи чи злочини. Газети для серйозного читання публікують тільки надійну інформацію.

У них також можуть друкуватися карикатури. “Уолл Стріт Джорнл”, “Нью-Йорк Дейлі Ньюс”, “ЮЕсЕй Тудей” і “Нью-Йорк Таймс” мають найбільший тираж серед щоденних газет. Основна функція преси в Америці – давати об’єктивну інформацію.

Матеріали повинні друкуватися в повному

обсязі, і газети повинні представляти місце для всіх можливих фактів і думок. Для преси не існує секретної інформації.

Інформація звичайно надходить з агентств новин. Найбільші й найбільш відомі з них – ЕйПі (Об’єднана преса) і ЮПіАй (Міжнародна об’єднана преса).

There also exist about 122 domestic and foreign news bureaus in the USA.

There are over 4000 monthly and 1300 weekly magazines in the USA.

Among them are: “National Geographic”, “Reader’s Digest”, “Cosmopolitan”, “Time”, “Vogue” and others. Women’s magazines publish all sorts of recipes, stories about local or outstanding women, furnishing questions and other items. Publishing books in America is rather a prosperous business. America is on the 9th place in the world by the books, published and read.

Public libraries always organize book sales. Most newspapers and magazines publish chapters from the books of young authors.

Існує також близько 122 бюро з місцевих і міжнародних новин у США. У США близько 4000 щомісячних і 1300 щотижневих журналів. Серед них “Нешнл Джіогрефік”, “Рі-дерз дайджест”, “Космополітен”, “Тайм”, “Вог” та ін. У жіночих журналах публікуються всі види рецептів, історії про відомих жінок, поради по меблюванню будинку та інші питання. Видавництво книг в Америці – процвітаючий бізнес. Америка перебуває на дев’ятому місці у світі за кількістю опублікованих книг, що читаються. Суспільні бібліотеки часто організують розпродаж книг. Більшість газет і журналів публікують глави з книг молодих письменників.

Vocabulary:

To publish [‘рлЬ1і|] – публікувати, друкувати opinion [a’pmjan] – думка domestic [da’mestik] – місцевий Associated Press [a’saufieitid’pres] – Об’єднана преса United Press International [ju:’naitid ‘pres, inta’nsejanl] – Міжнародна Об’єднана преса Digest [‘daid3ast] – короткий виклад quality newspapers [‘kwo:hti ‘njuspeipaz] – газети для серйозного читання rumour [‘ru:ma] – плітка

Questions:

Is there real national press in the USA? What are the main groups of newspapers in America? What is the main function of press in America? Where is the information for press usually taken? Is publishing books in America a prosperous business?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

American Press