Відповіді до теми: “Панас Мирний – корифей української прози”

1. Які чинники вплинули на формування світогляду Панаса Яковича Рудченка?

Письменник народився 1(13) травня 1849 року у місті Миргороді на Полтавщині у родині з сильними традиціями українських національних звичаїв. Мати та нянька Ориш’ка навчили його грамоти. А під час навчання в Гадяцькому повітовому учи­лищі Панас Рудченко зблизився з відомою родиною Драгоманових, яка допомогла йому познайомитися з надбаннями української літератури. Читання стаю для нього втіхою серед буденного чиновницького життя і надало імпульсу до творчості

2.

Коли вперше з’являється псевдонім Панас Мирний?

Оскільки в Росії українське слово було заборонене Валуєвським циркуляром 1863 року, він надсилає до редакції Львівського журналу “Правда” кілька віршів, і 1872 року з’являється один із них – “Україні”, підписаний прибраним ім’ям – Панас Мирний.

3. Де й коли друкують твори Панаса Мирного?

1874 року у журналі “Правда” надруковані нарис “Подоріжжя од Полтави до Гадячого” та оповідання “П’яниця”, що послужили основою для майбутнього ро­ману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. 1877 року у Женеві окремим виданням за активної

допомоги М. Драгоманова виходить повість “Лихі люди”.

4. Як складалася історія публікації роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Ще 1875 року у співавторстві з братом Іваном Біликом була завершена робота над романом і подано твір до цензури, але у зв’язку з Емським указом твір у Ро­сії не був надрукований і вийшов у Женеві 1880 року, головним чином на кошти М. Драгоманова та його друзів.

5. Чи роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” єдиний спільний твір Панаса Мирного та Івана Білика?

Разом з братом Панас Мирний працює і над повістю “За водою”, закінчує першу редакцію повісті “Лихо давнє й сьогочасне”, сам пише “Казку про Прав­ду і Кривду”, драми “Лимерівна”, “У черницях”, “Перемудрив”, повість “Голодна воля”, але радиться з братом, який вносить корективи у деякі твори.

6. Як склалася сценічна історія драми “Лимерівна” ?

Під час гастролей у Полтаві, познайомившись з Марією Заньковецькою, Мир­ний подарував їй рукопис “Лимерівни”, а через півтора року у 1892 році він роз­діляє успіх вистави з акторкою, яка дещо вдосконалила п’єсу.

7. Як складалася творчість Панаса Мирного у 90-ті роки XІX ст. ?

Це був час інтенсивної творчості: написані п’єса “Згуба” (1896), остаточна ре­дакція оповідання “Морозенко”, повість “Лихо давнє й сьогочасне” (1897), третя частина роману “Повія” (1898), перша “Серед степів” (1899). Крім того, були здій­снені переклади “Короля Ліра” В. Шекспіра та “Думи про Гайявату” Г. Лонгфелло.

8. Як складається громадська діяльність Панаса Мирного?

На межі століть Мирний під впливом піднесення визвольної боротьби акти­візує свою діяльність: бере участь у святкуванні 100-річчя з часу виходу перших частин “Енеїди” І. Котляревського та встановлення йому пам’ятника 1903 року. З початком подій 1905 року письменник виступає вже відкрито, ставши одним із організаторів і керівників журналу “Рідний край”. Тут друкується новела “Сон” – заклик до оновлення життя і оповідання “Пригода з “Кобзарем””.

9. До якого жанру належить роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Це був перший зразок соціально-психологічного роману в українській літера­турі, перший “роман з народного життя”, в якому, за словами і. Франка, “змальо­вано майже столітню історію українського села”.

10. У чому заслуга Панаса Мирного перед українською літературою?

Він розширив тематичні обрії української прози: у творах Панаса Мирного вперше було докладно показано дрібне провінційне чиновництво пореформеної доби, розкрито трагедію “маленької людини”, показано її соціальну зумовленійь Таке спрямування творчості письменника робило його твори надбанням європсіі ської літератури, якій також були властиві ці теми й образи. Для творчості Пана са Мирного характерна увага до соціальної проблематики, вміння схоплювати ІІ правдиво змальовувати типові явища. Реальна дійсність подана, зокрема, у романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” у різноманітних виявах – соціальних, націо нальних, історичних, побутових, і саме це надавало твору життєвої достовірності, психологічної вмотивованості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: “Панас Мирний – корифей української прози”