Просвітництво як філософсьно-ідеологічна течія та місце Й. В. Гете у ньому

Кожен митець живе і працює, спілкується з оточенням і творить під впливом суспільства, своєї епохи та під впливом панівної філософії. І справді, вивчаючи українську та всесвітню літературу, я помітив, що майже у кожному літературно­му творі можна побачити вплив філософської та ідеологічної течії, яка є популяр­ною за тих часів. Це виражається у найпоширеніших темах творів, проблематиці, застосованих художніх прийомах.

Так само і на творчості Гете позначився вплив епохи. Але й тут є певна осо­бливість. Річ у тім, що трагедія “Фауст”,

наприклад, створювалася протягом май­же тридцяти років. Отже, крім оригінальної філософії Гете, його ідей та роздумів, у трагедії відобразилось надзвичайно різноманітне поєднання філософських на шарувань. Але, безумовно, найбільший вплив на творчість Гете справила ідеоло гія Просвітництва.

Що таке Просвітництво? Це передусім філософське вчення, яке позначи­лося на всіх сферах людського життя, зокрема й на літературі. Найвідомішими представниками Просвітництва є французькі митці, філософи та діячі: Вольтер, Монтеск’є, Дідро, Руссо, Робесп’єр. У Німеччині його представили Шіллер та Гете, у Росії – Ломоносов.

На мою думку, будь-яка філософія починається з по­глядів на людину, її місце у світі, особливості її існування. Головною ідеєю про­світників було домінування розуму: вони вважали, що світ піддається розумінню та пізнанню саме за допомогою раціонального мислення. Розум домінує над по­чуттями, емоціями, раціональне переважає над суб’єктивним – у цьому бачимо чи не найголовнішу ідею епохи Просвітництва. Просвітництво навіть заперечу­вало деякі церковні доктрини, що було неприпустимим, наприклад, у Середньо­віччя. За це церква переслідувала усіх носіїв подібних філософських ідей. Хоча це цілком зрозуміло: завжди суспільство і так звана більшість заперечують новатор­ські ідеї, думки невеликої групи людей, які йдуть попереду свого часу. Слід за­значити, шо людина у літературі цієї епохи розглядається дещо статичною, харак­тер, як правило, ніколи не змінюється протягом твору. Хоча твори просвітників не позбавлені психологізму та глибини. Епоха Просвітництва несла нові ідеї, які змінювали суспільство, ця епоха навіть стала рушійною силою економічних змін: разом із новою філософією прийшли й нові економічні відносини, а феодалізм відійшов на другий план.

Загалом, мені дуже близька ця філософія. Адже, навіть проголошуючи домі­нування розуму, просвітники використовували легенди та фольклор у своїх літе­ратурних творах, а іноді – і в філософських трактатах. Усі ці риси в цілому нада­ють неповторного духу цій епосі, вона принесла нове, свіже, незнане в мистецтво та життя людей. І одним із геніальних митців, шо творили у добу Просвітництва, був Гете Він порушив одвічні питання у своїх творах, зробив зрозумілішою та ближчою до народу нову філософію, яку швидко сприйняли та схвалили освічені люди. Мені особисто дуже цікаво читати твори, написані в епоху Просвітництва, бо деякі ідеї Просвітництва можуть бути актуальні та корисні людям і в наш час.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Просвітництво як філософсьно-ідеологічна течія та місце Й. В. Гете у ньому