Правильність мови

Сучасне суспільство не може існувати без мови – найважливішого засобу спілкування, засобу вираження думок та передачі досвіду сучасникам і нащадкам. Мова – наше національне багатство, тому на перший план виходить питання культури мови. Серед них головними є питання оволодіння правилами граматики, правопису, вимови й наголошення. Величезне значення має також вивчення й правильне використання мовних засобів вираження думки залежно від мети й змісту висловлювання.

Правильність мови – це насамперед дотримання тих літературних

норм, які є усталеним зразком, еталоном для носіїв цієї мови. Культура мови якнайщільніше пов‘язана з дотриманням літературних норм слововживання – з семантично точним і стилістично доречним вибором слова, з граматично й стилістично правильною сполучністю слів. До порушення норм слововживання може призвести змішування близьких за формою і сферою вживання, проте різних за творенням і змістом слів(паронімів: дільниця – ділянка; громадський – громадянський), уживання в певній мовній ситуації слів чи словосполучень іншого функціонального стилю, нерозуміння буквального значення рідковживаних чи застарілих
слів, неправильне вживання запозичень, порушення норм сполучності тощо. Кожна освічена людина має дотримуватись культури своєї мови, а особливо це стосується спеціалістів, які повинні не допускати мовних помилок у своїй сфері діяльності.

Вивчення економічних дисциплін у вищіх (як, зокрема, і в середніх) навчальних закладах, опанування всієї суми знань в економіці передбачає необхідність глибокого засвоєння положень основ економічної теорії. У зв‘язку з цим дуже важливо оволодіти широким арсеналом термінів і понять економічної теорії. Проте потреба в сучасній систематизованій, конкретній економічній інформації є актуальною не лише для студентів, учнів, викладвчів, учителів, спеціфлістів-практиків, а й для кожної людини. Адже, реалізуючи свій діловий, інтелектуальний потенціал, хочеться, щоб він був адекватно оцінений, у тому числі й у фінансовому аспекті. І щоб правильно діяти, потрібні не лише інтуіція, на яку найчастіше доводиться покладатися, а передусім глибокі економічні знання.

ФАКТОРИНГ (англ. Factoring від factor – агент, посередник) – купівля

Банком у клієнта права на виплату боргу, один із видів банківських послуг.

В основному банк купує дебіторські рахунки, пов‘язані з постачанням товарів

Або надання послуг. Клієнт, що продав дебіторський борг, отримує від банку

Гроші у розмірі 80-90% суми боргу, решту – 10-20% суми банк тимчасово

Стягує у вигляді компенсації ризику до погашення боргу. Після погашення

Боргу банк повертає стягнену суму клієнту. За факторингом операції банк

Бере з клієнта плату. Завдяки факторингу у кредитно-фінансовий оборот

Залучаються вільні фінансові ресурси, контролюються рахунки постачальника

Та оплата поставок покупцем.

ФАКТУРА (лат. Factura – обробка, побудова) – товарний документ у

Вигляді виписуваного продавцем на ім‘я покупця рахунку, що містить дані про

Вид, кількість та вартість проданого товару.

ФЕРМЕР (англ. Farmer ) – підприємець у сільському господарстві,

Власник сільськогосподарського підприємства. Найпоширенішим видом

Сільськогоподарських підприємств у розвинутих країнах Заходу є сімейна

Ферма, де виробництво ведеться на власній землі силами членів сім‘ї, а під

Час сезонних робіт використовують і найманих працівників. Виготовлений

Продукт також належить фермеру.

ФІКСИНГ (англ. Fixing від англ. Fix – закріпляти, встановлювати) –

Ціна або цінове котирування товару, що встановлюються на біржі в даний,

Певний момент часу.

ФІНАНСИ (від фр. Finance – готівка, дохід) – система економічних

Відносин, які складаються між державою, підприємствами і громадянами щодо

Привласнення частининаціонального доходу через механізм оподаткування та

Його розподілу відповідно до виконуваних державою соціально-економічних

Функцій. З точки зору речового змісту фінанси є сукупністю всіх грошових

Коштів, їх розподілу і використання.

ФІРМА (від італ. Firma ) – організація, яка веде господарську

Діяльність. Більшість фірм має у своєму складі одне підприємство, але

Значна частина фірм володіє декількома підприємствами. Фірми створюються у

Всіх галузях економіки і з будь-якою формою власності. Переважна більшість

Фірм у країнах з соціальною ринковою економікою належать до малих та

Середніх підприємств та організацій. Фірми, що складаються з багатьох

Підприємств, можуть бути об‘єднаннями “горизонтального”, “вертикального”

Типу або “конгломератами”. Фірми з вертикальною комбінацією виробництва

Включають у свій склад підприємства на різних стадіях виробничого процесу.

Зразком горизонтального об‘єднання підприємств у фірмі є мережа магазинів

Роздрібної торгівлі. В конгломерати входять підприємства, які діють у

Різних галузях та різних ринках.

ФОНД (франц. Fond от лат. fondus – основа) –

1) запас, накопичення коштів, грошовий капітал;

2) грошові та матеріальні ресурси, що зосередженні в єдиній сукупності з

Метою їх використання для певних цілей (наприклад, пенсійний фонд);

3) організації, установи, які створені для виявлення сприяння певним видам

Діяльності, соціальним групам людей (наприклад, благодійні, наукові,

Культурні фонди).

ФОРВАРД (англ. Forward – вперед) – форма термінових, швидких

Розрахунків, що проводитимуться не більш ніж через два робочих дня після

Складання угоди. Зазвичай форваодні угоди складаються, здійснюються

Банками, торгівельно-промисловими фірмами з метою запобігання різноманітним

Збиткам від коливання, зміни цін, курсів валют.

ФРАХТ (нім. Fracht ) –

1) плата за перевезення вантажу водними шляхами, яка стягується після

Перевезення;

2) вантаж, що перевозиться за фрахтом та саме перевезення вантажу.

Звичайно, це далеко не всі терміни, які ми можемо знайти в офіціальному діловодстві. Разом з тим проведення такої роботи дозволяє відкрити для себе те, з чим людина не мала змоги зустрічатись у повсякденному житті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правильність мови