Життя та творча доля Джеймса Джойса

І. Дитячі роки майбутнього письменника. (Народився 2 лютого 1882 р. в м. Ду­бліні у багатодітній сім’ї податкового інспектора. Життя родини Джойсів було сповнене нестатків. Від матері син перейняв католицький устрій думок, від батька – зацікавленість проблемами політичного життя Ірландії.)

ІІ. Освіта. (Незважаючи на скрутне матеріальне становище родини, здобував освіту спочатку у єзуїтському пансіоні, школі Християнських братів, престиж­ному Бельведер-коледжі, а потім – на філологічному факультеті Дублінського університету. Захоплювався

історією, мовами, античністю, цікавився мисте­цтвом, зачитувався творами Л. Толстого, Г. Гауптмана, Г. Ібсена. У студент­ські роки зблизився з видатними представниками дублінської творчої інтелі­генції, захопленої ідеями національного відродження.)

ІІІ. Доля вигнанця. (Боляче сприймаючи пригноблене становище Ірландії, утис­куваної Англією, Джойс був не в змозі збагнути складнощі національних, ре­лігійних і соціальних відносин у рідній країні. Не витримавши англійського ярма та розбрату, що панував серед ірландців, Джойс обирає гірку долю ви­гнанця. З 1904 р. він живе в Трієсті, Цюриху, Парижі. Помер на чужині, у Цю­риху,

13 січня 1941 р.)

ІV. Літературна діяльність.

1. Початок творчості. (1907 р. вийшла поетична збірка “Камерна музика”. Лі­рика Джойса сповнена то романтичної піднесеності, то ліричної іронії, які були характерними для поезії того часу.)

2. Збірка новел “Дублінці”. (1914 р. вийшла друком збірка новел Джойса “Ду­блінці”, до якої увійшли п’ятнадцять творів. Вони написані у реалістичній манері, збагаченій елементами імпресіонізму та символізму. За словами ав­тора, ці новели змальовують “розділ з історії звичаїв моєї вітчизни”. У них молодий автор продемонстрував тонку спостережливість, стилістичну май­стерність, вміння кількома штрихами створити виразний художній образ.)

3. Інтенсивний модерністський пошук. (1914 р. Джойс завершив есе “Джако­мо Джойс”, в якому була випробувана нова поетика. Цей твір справедливо вважається одним із найкращих зразків модерністської прози. Він написа­ний у вигляді низки фрагментів. У творі використані імпресіоністичні за­соби, елементи “потоку свідомості”, які знайдуть свій розвиток у подаль­шій творчості письменника.)

4. Автобіографічний роман “Портрет художника в юності” (1916). (Напи­саний у руслі європейського “роману виховання”, твір змальовує процес формування ірландського митця, який, усвідомивши себе творчою особис­тістю, рішуче відкидає вбогу ірландську дійсність і на знак протесту зали­шає батьківщину.)

5. Найвизначніший твір Джойса – роман “Улісс”. (Працювати над рома­ном письменник почав 1914 р. Публікувати почав 1918 р в одному з нью-йоркських журналів. Публікація викликала скандал, автора звину­ватили в аморальності,.книгу заборонили друкувати і в Англії, і в Амери­ці. Перше повне видання англійською мовою з’явилося 1922 р. в Парижі, викликавши нескінченні суперечки, велике захоплення одних і гостру критику інших. За задумом автора, роман мав стати “Одіссеєю” сучасної цивілізації, величезною і всеосяжною енциклопедією сучасного життя і культури. Але, передусім, “Улісс” є енциклопедією ірландського, дублін­ського життя.)

6. “Поминки по Фіннегану” – останній роман Джойса. (Працював над ним Джойс сімнадцять років, опублікував 1939 р. Цей роман – діалог генія зі своєю країною. В ньому персоніфіковані ірландська природа, ріки, гори, використані стародавці ірландські саги, легенди. Твір сповнений фантазій, химерних асоціацій, алегорій.) ІV. Місце Джеймса Джойса в історії світової літератури. (Джеймс Джойс посідає унікальне місце в історії світової літератури. Він один із засновників євро­пейського модернізму, митець-новатор, який докорінно змінив обличчя ху­дожньої прози. Його творчість позначена масштабними експериментами з міфом, різними шарами реальності, історією, часом, засобами зображення внутрішнього світу людини, мовою та стилем. Однією з найяскравіших нова­цій письменника є “потік свідомості”. Творчість Джойса суттєво вплинула на творчість багатьох видатних письменників Західної Європи та Америки, по­чинаючи з 20-х років і до сьогодні. Вплив Джойса відчутний у творчості Еліо – та, Вірджинії Вульф, Е. Хемінгуея, Дж. Огейнбека, В. Фолкнера, Дж. Апдайка, Г. Гріна, Т Манна та багатьох інших письменників.)1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)Бурлескно травестійна поема.
Життя та творча доля Джеймса Джойса