Вищий менеджмент: тенденції на ринку праці

Підкреслюючи своєрідність вищого менеджменту як сегмента кадрового ринку, необхідно згадати велику невизначеність думок щодо рівня пропонованої й очікуваної заробітної плати. У пропонованому звіті виділені лише середні значення заробітних плат за такими позиціями у топ-менеджменті: IT директор, директор з маркетингу, фінансовий директор, директор з розвитку, директор з продажу і директор з персоналу.

Очікувана заробітна $ 2,724 плата пошукачів у розділі “Вищий менеджмент” $ 2,228 (середнє значення, перша половина 2011 року) $ 2,381 $ 2,091 $ 2,091

$ 1,789

Традиційно у дослідженнях кадрового ринку компанією Tvori окремо висвітлюються питання, пов’язані з особистісними і професійними рисами по-шукачів. Розглянемо портрет пошукача в топ-менеджменті.

Останнім часом дійсно дедалі більше росіян називають Україну як бажане місце роботи. На це є низка причин. Одна з них – дороге життя у Москві. Крім того, не всі хотять жити в такому величезному мегаполісі. Тому Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків є хорошою альтернативою. Українська економіка дуже динамічно розвивається, що відкриває перед пошукачами непогані перспективи. У Києві більшість жителів говорять

російською мовою, у багатьох росіян є родичі в Україні, та й ставляться до росіян українці по-товариськи. Безперечно, про масову еміграцію з Москви до Києва говорити не доводиться. Все-таки рівень прибутку в Києві нижчий. Більшість пошукачів, які претендують на позиції в топ-менеджменті,- чоловіки (85%) 31-35 років. Про вільне володіння англійською мовою повідомили 14% пошукачів у межах цієї спеціалізації.

Підбиваючи підсумки слід звернути увагу на нові тенденції ринку праці в Україні. Тут варто виділити збільшення кількості пошукачів із Росії, які повідомляють в резюме про готовність розглядати вакансії в Україні. Найбільша кількість таких фахівців спостерігається у межах професійної галузі “Вищий менеджмент” і “Маркетинг/Реклама/ПР”. Інтерв’ю з 15 пошукачами-росіянами (липень 2011), котрі виявили інтерес до переїзду в Київ, показали три основні мотиви, якими вони керуються у цьому питанні: Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, що акредитовані за І-ІV рівнями або отримали ліцензію на надання освітніх послуг з підготовки фахівців за напрямами (спеціальностями).

Громадяни України мають право на безоплатну освіту в усіх державних та комунальних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин, їм гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань. Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 № 588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 925/5146, на базі вищих навчальних закладів може проводитись державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти за курсом повної загальної середньої освіти, результати якої на бажання вступника можуть бути зараховані як вступні випробування до вищого навчального закладу.

Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

– за рахунок видатків Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням; – за рахунок пільгових довгострокових кредитів; – за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щорічно міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади, з урахуванням видатків Державного бюджету.

Рішення Про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за результатами вступних випробувань відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти за заявою вступника, що подається до приймальної комісії. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів, при вступі довищих навчальних закладів організовується цільовий прийом. Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% (50% – у вищих навчальних закладах залізничного транспорту та педагогічних, 75% – у сільськогосподарських) з кожного напряму підготовки (спеціальності).

Організацію прийому до вищого навчального закладу здійснює приймальна ко

Місія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який

Є її головою. Для конкурсного відбору вступників приймальні комісії також приймають сертифікати центрів тестування з результатами незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями і зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

Вищий Навчальний заклад зобов’язаний забезпечити дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

Директор Департаменту вищої освіти Я. Я. Болюбаш


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Вищий менеджмент: тенденції на ринку праці