Валідність тестів з предметів літературного циклу

Питання валідності (повноцінності, репрезентативності) тестових завдань є ключовим, оскільки врешті-решт тестування повинно давати повноцінні, загальновизнані (експертами-освітянами, політиками, учнями, їхніми батьками, усім суспільством) оцінки реального стану навчальних досягнень школярів з конкретних предметів.
Тому вчителю слід звернути увагу на те, щоб тестові завдання охоплювали не окремі, а всі розділи й компоненти шкільної програми, до того ж пропорційно до кількості часу, відведеного на їх вивчення в навчальному процесі. Так,

якщо певна тема вивчається протягом значно більшого часу, ніж інша, то й кількість тестових завдань на вимірювання умінь, навичок, компе-тенцій тощо, що їх отримали учні після вивчення цих тем, повинна бути відповідно різною.

Якщо йдеться про підготовку випускників до ЗНО, слід обов’язково врахувати наявність варіативних програм із української та зарубіжної літератури, звертаючи особливу увагу на інваріант в них (спільні зміст і вимоги до навчальних досягнень учнів). Адже якісне тестування – не лотерея, тут неможливо бездоганно вгадати десятки ключів (правильних відповідей), тому насправді добре впорається з тестом

лише той учень, який належно опанував навчальний матеріал.
Виходячи зі зведених вимог різних варіантів чинних програм з української та зарубіжної літератури, можна порадити вчителям звернути особливу увагу на те, що випускники загальноосвітніх навчальних закладів повинні:

– знати основні етапи розвитку українського і світового літературного процесу;
– знати зміст художніх творів, що ввійшли до переліку обов’язкових для текстуального вивчення;
– називати імена представників тієї чи іншої літературної доби (напряму, течії, угруповання, школи);
– знати авторів (для зарубіжної літератури – також перекладачів) вивчених творів;
– орієнтуватися в основних стильових тенденціях літератури того чи іншого історичного періоду;
– називати основні літературні напрями, течії
(угруповання, школи), їх найвидатніших представників;
– розуміти ідейні та мистецькі засади, що об’єднали представників того чи іншого літературного напряму, угруповання або школи;
– визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій;
– визначати найхарактерніші особливості літературного процесу певного періоду та ознаки індивідуального стилю митця;
– знати основні відомості про життя, творчість і літературну спадщину авторів творів, що ввійшли до переліку обов’язкових для текстуального вивчення;
– визначати жанрові особливості вивчених творів;
– пояснювати зв’язок між світоглядом та творчістю письменника;
– визначати місце і роль митця в літературному процесі доби та українській (світовій) літературі;
– розуміти місце та значення вивчених творів у доробку письменника й літературному процесі певного періоду (українському або світовому літературному процесі);
– знати основні теоретико-літературні поняття
(терміни), передбачені чинними шкільними програмами з української та зарубіжної літератури;
– уміти визначати в запропонованих творах (уривках) художні засоби, знання яких передбачене програмою, та визначати їх роль у тексті;
– аналізувати літературний твір та давати йому власну оцінку;
– порівнювати літературні факти та явища.

Крім ключів (правильних відповідей), у тестових завданнях цього типу обов’язково повинні бути наявні неправильні відповіді, т. зв. дистрактори. їх роль стає зрозумілою вже з назви, оскільки слово “дистрактор” походить від англ. “Іо сіізігаст” – “відволікати”. Вони відволікають увагу учасників тестування від ключів, що дозволяє розрізнити рівень навчальних досягнень тестованих. За законами тестології на кожен ключ повинно припадати від трьох до п’яти (але не менше трьох!) дистракторів, інакше тест буде не валідним, оскільки занадто високим стає ймовірний процент примітивного вгадування ключів навіть тими учнями, які не знають правильних відповідей.

У тестових завданнях із вибором однієї або кількох правильних відповідей не може бути варіантів “правильної відповіді немає”, “всі відповіді правильні” або “всі відповіді неправильні”.

Інструкція до таких завдань виглядає приблизно таким чином: “Перед вами завдання, що мають чотири (п’ять, шість…) варіантів відповідей, з яких лише одна правильна (з яких можуть бути правильними одна, дві або більше). Оберіть правильну відповідь (правильні відповіді) і позначте її (їх) знаком “X””. Оскільки нині спостерігається тенденція використання комп’ютерних технологій для оперативної обробки результатів тестування, а комп’ютер погано розрізняє цифри і особливо літери, тестологи радять у тестових бланках позначати правильну відповідь знаком “X”, який машина легше зчитує.


Моя подорож до києва твір.
Валідність тестів з предметів літературного циклу