Protection of Environment in the UK

У Великобританії багато уваги приділяється захисту навколишнього середовища. Глобальне потепління, проблеми озонового шару, забруднення води і повітря, проблема промислових відходів знаходяться в центрі різних державних і суспільних акцій. Великобританія уважно перевіряє використання небезпечних хімікатів і збирає інформацію про нові їхні види.

Кислотні дощі, що знищують величезну кількість риби, також знаходяться в центрі уваги у Великобританії. Їхньою причиною є дим з фабрик і електростанцій і випускні гази транспорту. Дим з’являється

при спалюванні вугілля і нафти. Уряд забезпечує програми контролю за викидом диму. Нові електростанції повинні строго обмежувати викиди хімічних газів. Британія працює зі скандинавськими країнами в проекті з проблеми кислотних дощів.

Останніми роками місцеві уряди проводять тести питної води в Англії й Уельсі. Відходи з атомних станцій спускаються в Ірландське море, що у такий спосіб стало одним із найбільш радіоактивних морів у світі. Також відбувалися численні витоки радіоактивних речовин в атмосферу. Забруднення води з кораблів і нафтових платформ, в основному в Північній Атлантиці, дуже велике.

У Великобританії зараз розробляються програми проти забруднення води. В Англії й Уельсу засновані десять Національних парків, а в Шотландії – чотири.

Їхньою метою є збереження природної краси, дикої природи і культурної спадщини. Кожним парком опікується незалежне керівництво Національного парку. Укази про охорону лісонасаджень дозволяють місцевій владі охороняти дерева і лісосмуги. Якщо дерево охороняється, то в цілому вважається злочином зрубати його без дозволу. Відповідальність за контроль забруднення несуть місцеві уряди і центральний уряд. Місцеві уряди відповідають за збір сміття, підтримку чистоти вулиць від сміття, контроль забруднення повітря. Злочином вважається залишати сміття на вулиці, не у відведених для цього місцях. Штраф за це може бути від 25 до 2500 фунтів.

Protection of environment is paid much attention to in Great Britain. Global warming, ozone layer problem, air and water pollution, industrial wastes are in the centre of different state and public actions. Great Britain maintains careful checks on use of dangerous chemicals and collects information about new ones. Acid rains that kill enormous amounts of fish in Great Britain are also in the centre of attention. They are caused by smoke from factories and power stations and exhaust fumes from transport. It is produced when coal and oil are burnt. The government provides smoke control programmes. New power plants will have to meet very tight limits on emission of chemical gases. Britain works with Scandinavian countries in a project on the problem of acid rains. Over the last years local authorities are carrying on tests of drinking water in England and Wales.

Nuclear waste from nuclear plants is discharged into the Irish Sea, making it one of the most radioactive seas in the world. There also have been numerous leaks of radioactive matter to the atmosphere. Water pollution from shipping and oil platforms, mostly in the North Atlantic, is great. Water pollution programmes are being worked out in Great Britain nowadays. Ten National parks have been established in England and Wales, four – in Scotland. Their aims are to conserve the natural beauty, wildlife and cultural heritage. Each park is administered by an independent National Park Authority.

Trees Preservation Orders enable local authorities to protect trees and woodlands. Once a tree is protected it is, in general, an offence to cut it down without permission. Responsibility for pollution control is divided between local authorities and central government. Local authorities are responsible for collection and disposal of wastes, keeping the streets clear of litter, control of air pollution.

It is a criminal offence to leave litter in any public place in the open air except in designated places. The fines for it are from 25 up to 2500 pounds.

Vocabulary:

To be paid [peid] – приділяти, to check [tfek] – перевіряти сплачувати to collect [ka’lekt] – збирати industrial [m’dAstnal] – промисловий to kill [kil] – вбивати

Questions:

What are global environment problems nowadays? What are acid rains caused by? What is one of the most radioactive seas in the world? Have National parks been established in England, Wales and Scotland? Is it a criminal offence to leave litter in any public place?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Protection of Environment in the UK