My Future Profession. Моя майбутня професія

Закінчення школи – початок незалежного життя для мільйонів випускників. Багато доріг відкрито перед ними: технікуми, оледжи, університети. Але нелегко вибрати професію з більш ніж 2000 існуючих у світі. Деякі діють за порадою батьків, інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи.

Щодо мене, то я зробила свій вибір давно. Я хочу стати вчителем української мови і літератури. Мій вибір професії не був випадковим осяянням. Протягом усього навчання в школі література була моїм улюбленим предметом. Я прочитала багато книг українських

і закордонних авторів. Я розумію, що читання книг допомагає людям у самоосвіті і вирішенні різних життєвих питань. Мої батьки теж учителі, і я знаю, що праця вчителя дуже специфічна і важка. Учителі не тільки викладають свої предмети. Вони розвивають інтелект учнів, формують їхні погляди і характери, їхнє відношення до життя й інших людей. Це величезна відповідальність. Це не так легко, як може здатися спочатку. Але мені здається, що любов до дітей, з’єднана зі знаннями, отриманими в університеті, буде цілком достатньою умовою, щоб процвітати в моїй роботі. Я буду вступати на філологічний факультет, і я впевнена, що моя
мрія рано чи пізно здійсниться.

Finishing school is the beginning of the independent life for millions of school leavers. Many roads are open before them: technical schools, colleges and universities. But it is not an easy thing to choose a profession out of more than 2,000 existing in the world. Some pupils follow the advice of their parents, others can’t decide even after leaving school. As for me I made my choice long ago.

I want to become a teacher of the Ukrainian language and literature. My choice of this occupation didn’t come as a sudden flash. During all school years literature was my favourite subject. I have read a lot of books by Ukrainian and foreign writers. I understand that reading books helps people in self-education and in solving different life problems. My parents are also teachers and I know that teaching is a very specif ic and difficult job. Teachers do not only teach their subjects.

They develop their pupils’ intellect, form their views and characters, their attitudes to life and to other people. It’s a great responsibility. It’s not as easy as it may seem at first. But I think that love for children combined with the knowledge I’ll get at the University would be quite enough to succeed in my work. I’m applying to the Philological Department and I am sure my dream will come true sooner or later.

Vocabulary:

Beginning [bi’gmirj] – початок to decide [di’said] – вирішувати easy [‘i:zi] – легкий to apply [ap’lai] – вступати (до вузу) advice [ad’vais] – порада

Questions:

Is finishing school the beginning of the independent life for school leavers? What do you want to be? Are you going to follow the advice of your parents? Why do you want to be a teacher? What do you do for that? Where are you going to continue your education?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

My Future Profession. Моя майбутня професія