Доба великих реформ

Ще в квітні 1985 року Михайлом Горбачовим, тодішнім генеральним секретарем ЦК КПРС, було здійснено першу спробу подолати “період застою” в економіці й громадсько-політичному житті. Не підлягає сумніву, що ця спроба вдалася: досить швидко було розхитано фундамент тоталі­тарного СРСР, і вже влітку 1991 року переважна більшість колишніх союзних республік отримала жадану неза­лежність. В Україні це був день 24 серпня, який нині ми святкуємо як День незалежності. Саме тоді почалися ре­форми, які тривають до сьогодні.

Узагалі вираз “доба

великих реформ” бере початок з епохи індустріалізації колишнього СРСР, яка тривала в тридцяті роки XX століття. Називаючи недавні й сьогоднішні події “добою великих реформ”, ми повертаємо цьо­му виразу його первинне значення. Нині народ України намагається спільними зусиллями подолати негативні наслідки в економіці й суспільному житті, які залишилися ще від радянської влади. До того ж треба подолати нега­тивні явища, притаманні переходу до капіталістичної сис­теми господарювання. Українцям дійсно непросто: треба водночас перевиховувати себе, пристосовуватися до нових умов, плекати гідне нове покоління, усвідомлювати
власну причетність до світових подій тощо.

Сьогодні реформування потребує не лише економіка. Назріли зміни в народній освіті, охороні здоров’я, житлово-будівельному комплексі. Мабуть, простіше назвати ті сфери життя, які таких змін не потребують. Кожен грома­дянин України має усвідомити, що без його дієвої участі впровадження більшості реформ буде просто неможливим.

Учні – теж учасники нашої доби реформ. Наша участь може здаватися тут досить скромною, але це не так. Саме в школі закладається фундамент майбутньої кар’єри, і власне, всього подальшого життя. Ми, школярі, повинні вихо­вувати в собі якості, притаманні взагалі українській нації, зокрема демократизм поглядів, дружнє ставлення до пред­ставників інших народів, потяг до знань тощо. І тільки тоді, коли всі ці якості стануть невід’ємною частиною нашого єства, ми, молоді українці, зможемо гідно вступити до доби великих реформ разом із усім народом нашої неозорої Батьківщини.


Твір роздум земля наш дім.
Доба великих реформ